education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
חוקרים סביבה תשע"ח
חוקרים סביבה 7 תשע"ח כולל שלוש תחרויות: 
 

 

1. פרויקט תחרותי לעבודות חקר מצטיינות במדעי הסביבה
משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה והטכניון, משתפים פעולה בפרויקט "חוקרים סביבה" המיועד לתלמידי מגמות מדעי הסביבה.
במסגרת הפרויקט מוזמנים תלמידי מדעי הסביבה, המבצעים עבודות חקר  "אקוטופ"  להגיש את עבודותיהם
לשיפוט. תלמידים שעבודותיהם ראויות יוזמנו להשתתף בכנס חוויתי ומיוחד, שבו כל תלמיד יציג את האקוטופ שלו בעזרת כרזה, בה יפורטו נושא המחקר, שלבי העבודה והמסקנות. ניתן יהיה להוסיף דגמים, סרטונים כתבות ועוד.
עבודות שנכתבו על ידי יותר מתלמיד אחד תוכלנה להיות מוצגות על ידי תלמיד אחד או יותר מהקבוצה.
העבודות, הכרזות והסברים יוצגו לתלמידים עמיתים ולצוות שיפוט.
הכנס יתקיים ביום חמישי יא אייר תשע"ח, ה-26 באפריל 2018, בטכניון
פרטים על הכנס שנערך בשנה שעברה תוכלו למצוא באתר (חוקרים סביבה תשע"ז).
לתלמידים הזוכים במקומות הראשונים יחולקו תעודות ופרסים.
קובץ ניקוד והנחיות בקישור, בו מפורטים שלבי השיפוט השונים, הנחיות, הקריטריונים להערכה והניקוד לתחרות על כל חלקיה ושלביה.


2. "חוקרים סביבה בעין המצלמה"
במקביל לתחרות עבודות החקר תתקיים גם תחרות הצילום, "חוקרים סביבה בעין המצלמה". נושא הצילום השנה הוא: "התערבות האדם בסביבה".
קובץ ניקוד והנחיות לתחרות הצילום בקישור.


3. "תחרות סרטוני עשייה סביבתית" – תחרות סרטונים להצגת העשייה הסביבתית בבתי ספר
במקביל לתחרות עבודות החקר והצילום תתקיים גם תחרות סרטוני עשייה סביבתית, גם תורמים לסביבה וגם זוכים בפרסים.
כל מה שצריך לעשות הוא ולהתחיל לצלם את העשייה הסביבתית שלכם.....
קובץ ניקוד והנחיות לתחרות סרטוני עשייה סביבתית בקישור.


יש להירשם לתחרות עבודות החקר, תחרות הצילום או תחרות הסרטונים לא יאוחר מ 31 ינואר 2018 בקישור.
בתי ספר יכולים לגשת לשלוש הקטיגוריות.

טפסים נוספים:

טופס השתתפות ופרטי הסרטון תשע"ח

טופס השתתפות ופרטי הצילום תשע"ח

את העבודות הצילומים והסרטונים יש להעביר בדוא"ל עד:
יום רביעי  יג באדר תשע"ח, ה- 28 לפברואר 2018 למרכזת הפרויקט:
סורה סוהיר טלפון: 054-2460320 | מייל: osmak123@gmail.com

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  27/01/2021    

עדכוני rss