education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות לימודים להשכלה כללית
 

התכניות מיועדות לתלמידי כיתות י'- י"א בבתי הספר בכל המגזרים. 
 

א. מניעים את הגלגל מחדש- תכנית לימודים בנושא דלקים חלופיים


תכנית חינוכית-סביבתית-חברתית חדשה בשם 'מניעים את הגלגל מחדש' אשר פותחה על ידי משרד החינוך- אגף מדעים, מנהלת הדלקים החלופיים והרשת הירוקה.
התכנית אשר עוסקת בתחום הדלקים החלופיים לתחבורה, מוצעת במסגרת "השכלה כללית" לכיתות י' בהיקף 30 שעות לימוד (15 שיעורים כפולים).
התכנית מציגה תמונת עולם רחבה – חובקת היסטוריה, גבולות וטכונולוגיות המציגה את הקשרים המורכבים בין אנרגיה, כלכלה, משאבים מתכלים, סביבה, חברה ופוליטיקה.
היא כוללת דרכי הוראה-למידה מגוונות (סרטים, מצגות, קהוט, תערוכות צילומים ועוד) במטרה להניע את התלמידים למעורבות ונקיטת עמדה.
התכנית בנויה מארבעה פרקים שונים, כשהפרק האחרון מוקדש לפרויקט "קמפיין" של התלמידים - בו הם בוחרים להעביר הלאה מסר לבחירתם.
מורים אשר ישתתפו בתכנית יקבלו חומרי עזר מלאים (מערך למורה, קובץ חומרי עזר מודפסים ודיסק עם הסרטונים והמצגות בתכנית) וכן יוזמנו להשתתף בהשתלמות מרוכזת בת 3 ימים (30 שעות מוכרות בגמול השתלמות).
מכיוון שמדובר בתכנית חדשנית, כל כיתה שתבחר בתוכנית תקבל תמיכה וליווי לאורך כל השנה מצוות מקצועי שהתנסה בהעברת התכנית בתיכונים.

מניעים את הגלגל מחדש תכנית לימודים בנושא דלקים חלופיים

 

 

ב. בריאותי כסביבתי
 
הדגש בתכנית הלימודים הוא העיסוק בסוגיות סביבתיות בדגש בריאות. זאת, כדי לפתח אצל הלומדים מעורבות אישית ורצון לפעול ולתרום לשיפור איכות הסביבה למען בריאות טובה יותר של כולנו.
התמודדות מושכלת עם סוגיות סביבתיות מצריכה התנסויות לימודיות בסביבה עצמה. חלק מהלימוד יהיה אפוא באמצעות סיורים לימודיים בסביבה, בנוסף לקשר הדוק לחלק של מעורבות חברתית -
קהילתית ששזור במהלך הלימודים בחטיבה העליונה.
מבנה התכנית כולל תכני חובה ותכני בחירה. חלק מהלמידה המשמעותית של תכנית החובה הוא הבנת הגורמים המשמעותיים המסכנים את בריאותנו והדרכים למזעור הנזקים לסביבה.
מתוך רשימת נושאי הבחירה, המורה יוכל לבחור נושאים הקשורים למיקום הגיאוגרפי של בית הספר, לאופי ביה"ס ולסוגיות סביבתיות רלוונטיות ואקטואליות בשילוב סיורים באזור בית הספר.


 מסמך התכנית להשכלה כללית 


 
ג. מה מקומי בעולמי - אקטואליה בסביבה  
 
הדגש בתכנית הלימודים הוא העיסוק בסוגיות אקטואליות - מקומיות או אזוריות. זאת, כדי לפתח אצל הלומדים מעורבות אישית ורצון לפעול ולתרום לשיפור איכות הסביבה.
התמודדות מושכלת עם סוגיות סביבתיות מצריכה התנסויות לימודיות בסביבה עצמה. חלק מהלימוד יהיה אפוא באמצעות סיורים לימודיים בסביבה, בנוסף לקשר הדוק לחלק של מעורבות חברתית - קהילתית ששזור במהלך הלימודים בחטיבה העליונה.
מבנה התכנית כולל תכני חובה ותכני בחירה. חלק מהלמידה המשמעותית של תכנית החובה הוא פיתוח התנהגויות של צרכנות נבונה המתבססת גם על שיקולים הקשורים בצמצום הנזקים לסביבה.
מתוך רשימת נושאי הבחירה, המורה יוכל לבחור נושאים הקשורים למיקום הגיאוגרפי של בית הספר, לאופי ביה"ס ולסוגיות סביבתיות רלוונטיות ואקטואליות בשילוב סיורים באזור בית הספר.


 מסמך התכנית להשכלה כללית

 

 

ד. ביוטכנולוגיה, סביבה ומה שביניהן - תכנית בינתחומית

 

יחידת לימוד זו עוסקת בהיבטים שונים של הביוטכנולוגיה. התפיסה החינוכית המדעית- סביבתית המיושמת בה גורסת שילוב בין יעדים קוגניטיביים של הקניית ידע רב- תחומי, לבין יעדים התנהגותיים- חברתיים של פיתוח מודעות, לקיחת אחריות ושיפוט ערכי.

 

התכנית מיועדת לתלמידים בחטיבה העליונה, המתמחים או שאינם מתמחים במדעים.

 

ביוטכנולוגיה - סביבה ומה שבניהם - בינתחומי

הספר ביוטכנולוגיה בעברית

הספר ביוטכנולוגיה בערבית

 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/08/2020    

עדכוני rss