education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
 

שלום לבאי האתר,

 

אתר זה הוא הבמה של מקצוע  מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי.

באמצעותו אנו מעוניינים ליצור קשר עם המורים והמתעניינים לשלש מטרות עיקריות:

א.      הצגת תכנים חדשים, התפתחויות ועדכונים שוטפים של המקצוע.

ב.       מאגר מקורות ללימוד ועזרי הוראה מגוונים (מערכי שיעור, בחינות בגרות, רעיונות דידקטיים ועוד) למורים ולתלמידים.

ג.        פורום לקיום דיאלוג ורב-שיח בינינו.

 

בשנים האחרונות, מאז פורסמה תכנית הלימודים המוגברת לחמש יחידות-לימוד במחשבת ישראל (תש"ס), חלה התעוררות ותנופה משמעותית בהוראת המקצוע. עשרות בתי-ספר בכל רחבי הארץ  מלמדים מחשבת ישראל בכוונים ובדגשים שונים על-פי הדפוסים שנוצרו בזרמי המחשבה השונים לאורך הדורות: מי בדגש על היצירה הפרשנית והדרשנית המתחדשת, מי בדגש על עיון פילוסופי או התבוננות מיסטית ומי בדגש על ספרות העיון והמחקר החדשה.  

תכנית הלימודים במחשבת ישראל חושפת את היצירה היהודית-ישראלית התרבותית של "ארון הספרים היהודי" לדורותיו. היא מאפשרת ללומדים דיאלוג עם נכסי תרבותם, דיון בסוגיות רלוונטיות ומשמעותיות ודרכי לימוד מגוונות .

 

שאיפתנו שאתר זה ישמש לכם המורים במה לתכנון ההוראה, ללמידה והעשרה, להצעות רעיוניות ודידקטיות, להבעת שאלות ומשאלות, עמדות ומתן פרשנות.

 

אנו מצדנו, נשתדל להזין מידע חיוני ועדכני בכל הקשור לצורכי הלומדים: בחינות בגרות, עבודות חקר, הנחיות שונות, הכשרה והשתלמויות, פרסומים וקישורים לאתרים בעלי זיקה לתחום, ובהם – קישורים לאתרים שלכם בבתי הספר.

   

קיום תקשורת רציפה בינינו תבטיח את חיוניותו של האתר ותאפשר לנו להתייחס באופן מיטבי לצרכים שיועלו על ידכם. אנא פנו אלינו בכל הערה, הארה, ציפייה ובקשה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/08/2018    

עדכוני rss