education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
תנאי שימוש באתר
 
כללי
משרד החינוך התרבות והספורט (להלן: המשרד) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.
.
שימוש ביצירות

באתר נכללות מובאות של יצירות יוצרים שונים.
השימוש במובאות אלו נעשה ברשיון אקו"ם.
.

 

שימוש במפות - באתר מערכת מידע גאוגרפית

  1. מפות הרסטר המוצגות באתר מוצגות בהיתר המרכז למיפוי ישראל (מפות נייר, מפות ממוחשבות, תצלומי אוויר) מרח' לינקולן 1 תל אביב טל' 6231969 – 03 , שהינו בעל זכויות היוצרים עליהן.
  2. מפות של השכבות הוקטוריות המוצגות באתר מוצגות בהיתר של חברת מפה בע"מ מרחוב טשרניחובסקי 17, תל אביב שהינה בעלת זכויות היוצרים עליהן.
  3. המפות המובאות באתר מיועדות לשימוש עובדי משרד החינוך, רשויות חינוך, מוסדות חינוך, מורים, תלמידים והציבור הרחב ואין להשתמש בהן למטרות מסחריות- עסקיות, ללא אישור בעלי זכויות היוצרים המוזכרים לעיל


פניות למשרד
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, בכתובת:
owl@education.gov.il
תשובות תינתנה בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מ-‏14 יום ממועד קבלת הפניה..
אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מדינת ישראל לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
לא תשא מדינת ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
מדינת ישראל לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.
לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
.
קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על
השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'):
אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים
משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים
אלו.

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך
למתחזק האתר (webmaster).
כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך
למתחזק האתר (webmaster)..
שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק
הגנת הפרטיות, התשמ"א-‏1981.
.
פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר
המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים
הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
.
שימוש בעוגיות (Cookies) באתר
באתר נעשה שימוש בעוגיות מקומיות וזמניות. כלומר, הן יכולות להכיל קוד זיהוי למשתמש, אבל הוא יהיה תקף רק לאותה התקשרות מסויימת ורק עם אותו השרת בדיוק. ברגע שהמשתמש יסגור את הדפדפן, או יעבור לאתר אחר, העוגיות תאבדנה מהרלוונטיות שלהן. פרטיות המשתמשים לא תפגע, כי לא ניתן לבצע חיתוך פרופיל שיטוט עם ביקורים קודמים של המשתמש. וכן, משום שפרופיל שיטוט חד פעמי ניתן להרכבה ממילא, ללא שימוש בעוגיות ע"י תוכנות סטטיסטיות רבות.
יש לציין כי רב הדפדפנים מאפשרים מניעת שתילת עוגיות ו/או התרעה קודם השתילה.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2022    

עדכוני rss