education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' שלום שוורץ הוא חוקר פורה שזכה להכרה בין-לאומית בזכות מחקריו על הערכים האישיים והחברתיים של בני אדם בתרבויות שונות. הוא פרסם ספרים חשובים ומאמרים רבים בבמות המחקריות המרכזיות בפסיכולוגיה חברתית. מחקריו זכו לתהודה רבה בעולם והביאו בעקבותיהם למחקר מסועף בארצות רבות. עבודתו המחקרית של פרופ' שוורץ מגלמת שילוב נדיר בין עיסוק בשאלות בעלות השלכות חשובות להתנהגות האנושית המוסרית והחברתית ובין ניסיון שיטתי להגיע להבנה ולניתוח של שאלות אלו בתוך מסגרת תיאורטית מעמיקה ורבת-היקף. בעבודתו זו הוא הביא כבוד רב למדינת ישראל.

 

בתחילת דרכו היה פרופ' שוורץ בין החוקרים הראשונים בעולם שעסקו בהתנהגות אלטרואיסטית ופרו-חברתית. הוא חקר את התנאים המביאים בני אדם לעזור לאחרים בעת מצוקה ואת המאפיינים של אנשים הנוטים לתרום לחברה, להתגייס לפעילויות למען הזולת ולעשות מעשי גבורה גם כאשר הם מסכנים את האינטרסים האישיים הצרים.

 

את עניינו בהתנהגות מוסרית הרחיב פרופ' שוורץ למחקר מעמיק של הערכים האישיים והתרבותיים. הוא פיתח תיאוריה לגבי התוכן והמבנה האוניברסאלי של הערכים שהפכה לתיאוריה המרכזית בתחום, וסיפק כלי מחקרי למדידת ערכים אלו שתורגם לשפות רבות. במסגרת התיאוריה הוא הבחין בין כמה ערכים בסיסיים והגדיר השלכות התנהגותיות אפשרויות של ערכים אלו. כדי לבחון את התיאוריה מן ההיבט הבין-תרבותי הוא יצר רשת של חוקרים ברחבי העולם שבחנו את התיאוריה על היבטיה השונים בהיקף חסר תקדים. תיאוריית הערכים שלו נבחנה עד עתה על עשרות אלפי משתתפים בלמעלה מ-70 מדינות. המחקרים הרבים הניבו שלל של תוצאות לגבי הערכים האישיים והתרבותיים ולגבי ההשלכות של ערכים אלו על מגוון רחב של אמונות, עמדות והתנהגויות. במחקריו הוא תרם רבות לחקר ההבדלים הבין-תרבותיים בכך שהצביע גם על הדמיון הרב בין התרבויות השונות במבנה ובתוכן של הערכים וגם על ההבדלים ביניהן.

 

עקרונות מספר שנגזרו מן התיאוריה של פרופ' שוורץ זכו ליישומים מעניינים הן בארץ והן בעולם במסגרת מאמצים לבחון אפשרויות להביא לשינויים בעמדות ובהתנהגות. בארץ נבחנו השלכות שנגזרו מן התיאוריה לגבי שאלות מרכזיות כגון הזהות הישראלית, דתיות ואמונה דתית, יחסי יהודים-ערבים, השתלבות עולים בחברה הישראלית, עמדות של חיילי צה"ל, יחסי מורים-תלמידים במערכת החינוך ועוד.

 

פרופ' שוורץ העמיד תלמידים הרבה וסיפק להם מודל של חוקר המשלב עיסוק בשאלות חברתיות וקיומיות מתוך תחושת שליחות עם מאמץ בלתי מתפשר להגיע להבנה של שאלות אלו בתוך מסגרת תיאורטית בסיסית ותוך שימוש בכלים אנליטיים נוקשים.

 

על כל אלה מצאנו את פרופ' שלום שוורץ ראוי לפרס ישראל בחקר הפסיכולוגיה לשנת תשס"ז.

 

 

  

השופטים:

פרופ' אשר קוריאט, יו"ר

פרופ' אבישי הניק

פרופ' איריס לוין

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012