education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' שולמית שחר היא היסטוריונית פורצת דרך. מחקריה על נשים, על ילדים ועל עולם הזקנה בימי הביניים באירופה התקבלו בעולם כאבני יסוד לחקר ההיסטוריה החברתית ולא איבדו מחשיבותם גם לאחר שהעיסוק בנושאים אלו הפך לאופנתי. במחקריה המעמיקים, המקיפים אזורים נרחבים ותקופות ממושכות, היא הפנתה את הזרקור לקבוצות שוליים שהיו עד אז חסרות קול. נוסף לספריה על נשים, על זקנים ועל טף חקרה מיעוטים כגון מינים, מצורעים ולאחרונה גם צוענים. פרופ' שחר פתחה צוהר לשיטות מחקר חדשניות בהעמידה את הפרט ואת חייו במרכז הבמה של הכתיבה ההיסטורית מתוך אמפתיה ורגישות חברתית עמוקה. בהתרכזותה במעגלי החיים במשפחה עלה בידה לקעקע כמה הנחות יסוד שגויות של חוקרים ידועי שם ואף להוביל לבדיקה מחודשת של נושאים אלה בתקופות נוספות. הודות להתבוננות בפרטים ולסרטוט הדרמה של חיי הדמויות שהיא העלתה מיוון השכחה הצליחה פרופ' שחר לקרב את הוויית ימי הביניים אל הקורא בן ימינו.

 

לשולמית שחר מעמד מיוחד בקרב הקהילה האקדמית בישראל. לאורך השנים היא הקפידה על כתיבת היסטוריה בעברית משובחת, שיש בה דקויות ופיוט. ספריה נכתבו ראשית בעברית, ורק אחר כך פנו לקהילה המדעית הכללית ותורגמו לשפות רבות.

 

מחקריה הצליחו גם לפנות אל ציבור קוראים רחב, לקרב את מורשת התרבות האירופית אל הקהל הישראלי ולהפוך את תקופת ימי הביניים למרתקת. נוסף לכתיבתה המדעית הגישה לקורא העברי תרגומי מופת של יצירות מתחום האוטוביוגרפיה של ימי הביניים: מכתבי אבלר ואלואיז, האוטוביוגרפיה של הנזיר גיבר מנוז'ן והיהודי המומר יהודה-הרמן.

 

פרופ' שחר גידלה דורות של תלמידים ותלמידי תלמידים המלמדים במוסדות האקדמיים בארץ, ותרמה רבות לביסוס בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב. היא טיפחה תמיד במסירות רבה ובנדיבות לב את המוכשרים מבין הסטודנטים והעמידה דור של חוקרים. כדי להגיע אל קהל רחב יותר היא הרצתה וכתבה גם לאוניברסיטה המשודרת. גם בעריכת כתב העת "היסטוריה" ניכרת אותה מגמה של קירוב ההיסטוריה הכללית לקורא העברי המשכיל, ולאו דווקא לחוקר המקצועי בלבד.

 

תפיסתה החברתית של שולמית שחר ורגישותה למצוקותיו של החלש הבאה לידי ביטוי בחקר ההיסטוריה, לא נותרה רעיון תיאורטי מנותק מהמציאות, והיא פועלת, מתוך מחויבות אישית עמוקה, במעון לנשים מוכות בירושלים מאז פרישתה לגמלאות מהאוניברסיטה. כפי שהעניקה קול לנידחי החברה בעבר, היא ממשיכה לתרום לתיקון עולם ההווה.

 

על תרומתה המשמעותית לחקר ההיסטוריה החברתית ודרך כתיבתה המעמיקה והבהירה, על מסירותה ונדיבות לבה לדורות הבאים של חוקרים, על דרכה המיוחדת בקירוב הציבור להיסטוריה הכללית - על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' שולמית שחר ראויה לפרס ישראל בחקר ההיסטוריה הכללית לשנת תשס"ג.

 

 

השופטים:

פרופ' שמואל ספראי, יו"ר

פרופ' מירי אליאב-פלדון

פרופ' סופיה מנשה

פרופ' איבון פרידמן   

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012