education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
למעלה מחמישים שנה תורם פרופ' אברהם גולדברג, זקן החוקרים והמורים לתלמוד בדורנו, תרומה חשובה לחקר ספרות התלמוד. הוא פרסם מחקרים חשובים בתחומים מגוונים של ספרות חז"ל: משנה, תוספתא ומדרשי ההלכה; תלמוד בבלי וירושלמי; הלכה ואגדה.

מצודתו של פרופ' גולדברג, תלמידם המובהק של פרופ' לוי גינצבורג ופרופ' שאול ליברמן בניו יורק ושל פרופ' יעקב נחום אפשטיין ופרופ' חנוך אלבק בירושלים, פרוסה על כל ענפי הספרות התלמודית. הוא בן בית בחקר המקורות בביקורת הגבוהה (עריכת המשנה, התוספתא, מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה וכן התלמודים), ותרומתו חשובה במיוחד בביקורת הנמוכה, היינו בההדרת טקסטים תלמודיים. מהדורותיו של פרופ' גולדברג למשנה (אהלות [תשט"ו], שבת [תשל"ו] ועירובין [תשמ"ו]) הן ציוני דרך בחקר נוסח המשנה שעד היום לא קם לו ממשיך בדרכו. הוא הניח לפני הלומדים נוסח מבוקר ומהימן בצירוף פירוש מדעי מפולש. בפירושיו למשנה הוא משלב מחקר בתולדות המשנה ונוסחה ובלשון חכמים, ועם זאת אוזנו קשובה לסגנון המקורות ולניתוחם הספרותי - כלים שהביא למחקר התלמוד מראשית לימודיו בספרות הכללית.

בספרו החדש על תוספתא בבא קמא הוא מציע את תמצית מסקנות מחקריו שערך במסגרת הוראתו באוניברסיטה העברית, והוא מגדיר בו את מהות התוספתא ומברר את המבנה המיוחד שרבים ניסו לעמוד על טיבו.

ברשימה ארוכה של מאמרים מתגלה פרופ' גולדברג כמי שנמנה על דור חוקרים שהקפידו להבחין בצורה חדה וברורה בין תרומתם של קודמיהם ובין תרומתם שלהם, ועל כן מאמריו מצטיינים בצמצום, כאדם הכותב בענווה וביראה לציבור חוקרים ותלמידי חכמים.

פרופ' גולדברג לא הסתגר במגדל השן האקדמי, ובצד חיבוריו שהוזכרו לעיל הוא פנה להעשיר את הציבור הרחב בתולדות המחקר המתהווה ובמסקנותיו, ובסדרת חיבורים כתב מבואות למשנה, לתוספתא, לתלמוד הבבלי ולתלמוד הירושלמי (בתשמ"ז). הוא גם מן הבודדים שעוד מקפיד לכתוב ביקורות על מחקרים שרואים אור בתחומי עיסוקיו.

תלמידיו של פרופ' גולדברג מצויים כיום בכל האוניברסיטאות וממלאים תפקידי מחקר והוראה בחוגים לתלמוד, להיסטוריה של עם ישראל, ללשון עברית, לספרות עברית ולמחשבת ישראל - כל אלה תלמידים שפרופ' גולדברג דאג לקידומם ולהצלחתם.

על כל אלה החליטה ועדת השופטים של פרס ישראל להעניק לפרופ' אברהם גולדברג את פרס ישראל לשנת תש"ס בחקר ספרות התלמוד.


 
השופטים
פרופ' מנחם אלון, יו"ר
פרופ' יעקב זוסמן
פרופ' דניאל שפרבר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012