education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל בבלשנות עברית לשנת תש"ע מוענק לפרופ' אברהם טל על הישגיו המצוינים בחקר מסורות השומרונים ובחקר הארמית של ארץ ישראל, על תרומתו למילונאות העברית ועל העמדת תלמידים הרבה, וביניהם כמה וכמה חוקרים חשובים.
פרופ' אברהם טל הוא חוקר מובהק של הלשונות העברית והארמית, של הספרות השומרונית בעברית ובארמית ושל נוסח המקרא. בכל אחד מארבעת התחומים האלה שמו הולך לפניו בארץ ובעולם כחוקר גדול, והריהו נחשב בכל אחד ואחד מתחומים אלה סמכות מדעית רבת-הישגים. סמכות זו ניכרת ביותר במטלות המחקר הלאומיות והבין-לאומית שהוא נטל על עצמו.
בתחום העברית תרומתו העיקרית היא בשדה המילונאות. זה כעשרים שנה הוא עורך המילון ההיסטורי ללשון העברית של האקדמיה ללשון העברית. מפעל גדול זה, שעשרות חוקרים מובהקים עמלים בו זה שנים, הופקד בידיו בשל הישגיו הגדולים במחקר ובמילונאות עצמה.
תחום שני שבו קנה לו טל מעמד בעל שם עולמי הוא חקר הניבים הארמיים של ארץ-ישראל. ראשית תרומתו של טל בתחומים אלה היא ספרו "לשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי הארמית". בספר יסוד זה הוכיח טל, שהתרגום הארמי לנביאים ראשונים נתחבר בארץ- ישראל והוא קרוב בטיפוס לשונו לתרגום אונקלוס, שאף הוא, כך נראה, יסודו בארץ-ישראל של ראשית ספירת הנוצרים פחות או יותר. ספר זה הקנה לטל מעמד בין-לאומי.
תרומות חשובות בחקר ניבי הארמית של ארץ-ישראל הרים טל גם בסדרת מחקריו על הארמית היהודית של ארץ-ישראל. סדרה זו הפכה לספרות יסוד בחקר הארמית. טל הראה שבארמית של ארץ-ישראל משתקפים שלושה שלבים כרונולוגיים של התפתחותה: ארמית של קומראן תחילה, ארמית של התרגומים (היהודיים והשומרוניים) לתורה והארמית המשוקעת בתלמוד הירושלמי ובמדרשי ההלכה היהודיים ועוד ביצירות שומרוניות שזמנן המאה הרביעית לספירה.
תחום שלישי שאברהם טל קנה בו שם עולמי הוא חקר מסורות השומרונים, ובעיקר חקר הארמית של בני העדה החשובה הזאת, שראשיתה בארץ-ישראל, ומאז ועד עתה, בלא שום הפסק, היה מרכז חייה המעשיים והרוחניים בארץ-ישראל. הוא העמיד בתחום הזה שורה של מחקרי מופת:


א. התרגום השומרוני לתורה: מהדורה ביקורתית, א-ג, תל-אביב, תש"ם-תשמ"ג. מהדורה זו העמידה לראשונה בפני עולם המחקר את כל נוסחי התרגום הארמי שחיברו השומרונים החל מן המאות הראשונות לספירה ועד עצם ימינו אלה. היא מושתתת על עיון בעשרות רבות של כתבי יד הכתובים עברית, ארמית וערבית, והיא כוללת את כל חיבורי השומרונים שנכתבו ארמית. מהדורה זו, שהיא הישג מדעי מופתי, והמבוא הפותח אותה הפכו את טל לאחד מגדולי חוקרי הארמית בדור הזה.


ב. מילון הארמית של השומרונים בשני כרכים (A Dictionary of Samaritan Aramaic, Brill, 2000). מילון עב כרס זה אוצר בחובו את כל אוצר המילים של ארמית השומרונים הנתון בכל יצירותיהם הארמיות (וגם העבריות) של בני העדה. כאן מתגלה טל הפילולוג והלקסיקוגרף המעמיק. טל התגבר על הקשיים הגדולים בפענוח הטקסטים  שהשתית עליהם את מילונו והעמיד נכס מדעי בן- קיימה לכל הדורות הבאים.


ג. מהדורה חדשה של התורה העברית לפי נוסח שומרון. מהדורה זו, העומדת לצאת לאור בקרוב, משווה את נוסח המסורה לנוסח השומרוני.
נוסף להישגיו המדעיים של טל, שהפכו אותו חוקר מוביל בעל מעמד בין-לאומי, הוא ראוי לשבח מרובה כמי שהעמיד תלמידים הרבה בחוג ללשון העברית באוניברסיטת תל-אביב, ובכללם גם חוקרים חשובים של העברית והארמית.
על יסוד כל הישגיו אלה הפך פרופ' אברהם טל אחד מטובי החוקרים של העברית והארמית בדורנו ונמצא ראוי מאוד לקבלת פרס ישראל בחקר הלשון העברית לשנת תש"ע.

 

שופטים
פרופ' משה בר-אשר (יו"ר),
פרופ' אולגה קפליוק,
פרופ' תמר סוברן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012