education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' רות גביזון היא משפטנית הנמנית על הטובים ביותר שבין הוגי הדעות שהעשירו את המשפט הישראלי. היא עסקה ועוסקת רבות בזכויות האדם המרכזיות, כגון הזכות לפרטיות, הזכות לשוויון, הזכות לחופש הביטוי והזכות להתאגדות. במיוחד זכו להערכה בארץ ובעולם מחקריה על הזכות לפרטיות, נושא שבו עסקה כבר בעבודת הדוקטורט שאותה הגישה לאוניברסיטת אוקספורד. פרופ' גביזון עסקה גם ביחס שבין הדת לבין זכויות האדם, וכן ביחס שבין זכויות אזרחיות ופוליטיות לבין זכויות חברתיות וכלכליות. פרופ' גביזון חקרה את היחסים שבין משפט וחברה, שבין משפט ופוליטיקה ושבין משפט ומוסר.

 

תחום מרכזי נוסף שבו עסקה פרופ' גביזון הוא הנושא המסובך של עיצוב דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כאן נזכיר את מחקריה החשובים על תפקידיהם של העיתונות, של היועץ המשפטי לממשלה ושל בית המשפט העליון, במיוחד לאור "המהפכה החוקתית" שקבע.

 

פרופ' גביזון תרמה רבות גם בחיפוש דרכים כדי לגשר על שסעים הקיימים בחברה הישראלית, כגון מיתון המתח שבין יהודים דתיים וחילונים, בין יהודים וערבים, בין עשירים ועניים.

 

כל מחקריה של פרופ' גביזון מצטיינים  בפרספקטיבה רחבה וברב-גוניות, תכונות שמקורן בהשכלתה הרחבה: היא מומחית לא רק במשפט אלא גם בפילוסופיה, בפילוסופיה של המשפט, בכלכלה, בסוציולוגיה ובמדע המדינה.

 

פרופ' גביזון היא לא רק נאה דורשת אלא גם נאה מקיימת. בסוגיית יחסי דת ומדינה ערכה עם הרב יעקב מדן את האמנה האמורה לאפשר  דו-קיום בין הקבוצות השונות. כמו כן סייעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בניסוח הצעת חוקה לישראל. ובתחום זכויות האדם נזכיר את הקמת האגודה לזכויות האזרח על ידיה ואת עמידתה בראשה במשך שנים רבות. כדי לעודד שיח בשאלות של משפט ופוליטיקה, המעסיקות את המדינה, הקימה פרופ' גביזון את מרכז מציל"ה, מרכז למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית.

 

פרופ' גביזון השתתפה בוועדות ציבוריות ותרמה להן מן הידע ומן  התבונה שלה. במיוחד ידועה תרומתה בוועדת וינוגרד, שקמה כדי לחקור את אירועי מלחמת לבנון השנייה.

 

פרופ' גביזון לימדה שנים רבות באוניברסיטה העברית בירושלים עד לפרישתה לגמלאות בשנה האחרונה, וכן הרצתה באוניברסיטאות מן השורה הראשונה בחו"ל. על מחקריה היא זכתה בפרסים יוקרתיים כגון פרס א.מ.ת, פרס צלטנר ופרס חשין.

 

אנו מאחלים לה בריאות טובה והמשך עבודה פוריה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012