education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
פרופ' גד בן-עמי צרפתי מאוניברסיטת בר-אילן הוא מבכירי החוקרים בתחום הבלשנות. חשיבותו של פרופ' צרפתי בתחום זה מתבטאת הן בחקר הסמנטיקה הכללית והחלתה על הלשון העברית והן בתחום חקר ההתפתחות של המינוח המדעי בימי הביניים.

פרופ' צרפתי פרסם שני ספרים חשובים בחקר הסמנטיקה והעמיד את העיסוק הסמנטי בארץ על יסודות חדשים. ספרו החדשני והקלאסי, "סמנטיקה עברית", משמש הן כספר לימוד חיוני לכל המבקשים להתמחות בסמנטיקה של הלשון בחוגי האקדמיה בישראל והן ככלי בסיסי לכל החוקרים בתחום הסמנטיקה של הלשון העברית. באמצעות ספר יסוד זה קנה לו פרופ' צרפתי תלמידים רבים שהיתוספו לתלמידיו באוניברסיטה ולתלמידי המחקר שבהדרכתו.

בתחום המינוח המדעי בימי הביניים בנה פרופ' צרפתי את התשתית להבנת גלגוליהם של מונחי המתמטיקה, המשקפים באופן ייחודי את המגע בין מדעי-הטבע ובין המינוח העברי. מחקריו בתחום זה הם דוגמה ומופת לגישה אינטרדיסציפלינרית, שבה הכשרתו בתחום המדעים המדויקים מיושמת בחקר הלשון.

פרופ' צרפתי תרם רבות גם לחקר הלשון העברית החדשה ולהתפתחותה במסגרת פעילותו הממושכת באקדמיה ללשון העברית, שהיה חבר בה למעלה מעשרים שנה, ומתוכן שבע שנים אף שימש כסגן נשיאה.

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' צרפתי ראוי לקבל את פרס ישראל לשנת תש"ס בחקר הבלשנות.


 
השופטים
פרופ' יהושע בלאו, יו"ר
פרופ' חיים כהן
פרופ' יעקב קליין
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012