education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו
לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים (כיתות ה', ו', ז', ח') בחינוך הממלכתי 
 

צוות הפיתוח ומבוא למאגר המשימות לכיתה ה'

מבוא למדריך למורה לכיתה ה

צוות הפיתוח ומבוא למאגר המשימות לכיתות ו' - ח'

מבוא למדריך למורה לכיתות ו' - ח'

שכבת גיל ונושא מארגן

 

נושא שכבתי

משימות לתלמיד

מדריך למורה

כיתה ה'

עם וארצו

בין עם ישראל לארץ ישראל

באגדות ובמדרשי

חז"ל

משימה 1:

משוחחים עם חז"ל על הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל

 

 PDF WORD

משימה 1: משוחחים עם חז"ל על הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל

ארץ ישראל בראי חגי ישראל

 

משימה 2:

ט"ו בשבט - חג אהבת הארץ

 

 PDF

 WORD

משימה 2: ט"ו בשבט - חג אהבת הארץ

ארץ אהבתי בזמר העברי ובסיפורי חסידים

משימה 3:

ארץ אהבתי בזמר העברי

 

 PDF

 WORD

משימה 3: ארץ אהבתי בזמר העברי

ירושלים לאורך הדורות

משימה 4:

ירושלים בבולי ישראל

 

 PDF

 WORD

משימה 4: ירושלים בבולי ישראל

כיתה ו'

גיל מצוות  - אחריות ומחויבות

קריאה אקטואלית בפרשת השבוע

משימה 1:

על ערך האחריות בפרשת השבוע

 

 PDF

 WORD

משימה 1: ערך האחריות בפרשת השבוע

חגי ישראל: בין מסורת לחידוש

משימה 2:

"הגדת חג": בין מסורת לחידוש

 

  PDF WORD

משימה 2: "הגדת חג": בין מסורת לחידוש

חלוציות כמחויבות לאומית

משימה 3:

חלוצים במשחקי קופסה

 

 PDF

 WORD

משימה 3: חלוצים במשחקי קופסה

מגילת העצמאות

משימה 4:

"אנו מכריזים בזאת..."

 

 PDF

 WORD

 משימה 4: "אנו מכריזים בזאת..."

כיתה ז'

זהות יהודית-ישראלית בעולם משתנה

סידור תפילה כמשקף זהויות וגוונים ביהדות

משימה 1:

סידור על סדר היום

 

 PDF

 WORD

משימה 1: סידור על סדר היום

השבת – זהויות וגוונים בחברה היהודית

משימה 2:

השבת במרחב הציבורי

 

 PDF WORD

 משימה 2: השבת במרחב הציבורי

קיבוץ גלויות וקליטת עלייה בחברה הישראלית

משימה 3:

זהות יהודית-ישראלית בקליטת עלייה

 

 PDF

 WORD

משימה 3: זהות יהודית-ישראלית בקליטת עלייה

האדם תבנית נוף מולדתו: חברה ומקום כמעצבי זהות

משימה 4:

מעצבים כרזה ליום העצמאות

 

 PDF WORD

משימה 4: מעצבים כרזה ליום העצמאות

כיתה ח'

תיקון היחיד וחברה מתוקנת

תיקון היחיד וחברה מתוקנת במסכת אבות

משימה 1:

מסכת אבות כיצירה ללימוד עולמי

 

 PDF WORD

משימה 1: מסכת אבות כיצירה ללימוד עולמי

החגים כמקור לערכים חברתיים ולמידות אישיות

 

משימה 2:

חג מעצב טקס

 

 PDF  WORD

משימה 2: חג מעצב טקס

תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות הציונית

משימה 3:

"אם תרצו - אין זו אגדה!"

 

 PDF WORD

משימה 3: "אם תרצו – אין זו אגדה!"

האיכויות היהודיות של הדמוקרטיה הישראלית

משימה 4:

דמותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל

 

 PDF

 WORD

משימה 4: דמותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל

 

קישור להרצאה של ד"ר חני שלטון, ראמ"ה - "משימות ביצוע כמנוף לפיתוח הכוונה עצמית של לומדים"  - בהרצאה מוצגות משימות הביצוע כאחת החלופות להערכת הישגים ולמידה של התלמידים. כמו כן, מוצגים מאפייני משימות הביצוע והאופן שמאפיינים אלו באים לידי ביטוי במשימה אחת לדוגמה

 
קישור להרצאה של ד"ר ליסה אמדור, ראמ"ה - "מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו" - בהרצאה מוצג מאגר המשימות במקצוע תרבות ישראל, ומתוארים המשימות והמחוונים שמשמשים להערכת הלמידה של התלמידים במקצוע.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2015    

עדכוני rss