education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
כלי מיפוי בשפת-אם עברית לתחילת שנה"ל תשפ"ד
חינוך חרדי
 

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר מגוון כלי מיפוי המיועדים להעברה פנימית בתחילת שנת הלימודים. כלי המיפוי פותחו בהלימה לתוכניות הלימודים ובהתאם לציפיות מהתלמידים בכל שכבת גיל כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך. המיפוי מאפשר לקבל תמונה כיתתית ואישית על השלב בו כל תלמיד נמצא בלמידה. תהליכי מיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים והתובנות שיעלו מהממצאים, בשילוב עם מידע ממקורות נוספים על הלמידה של התלמיד, יכולים להוות בסיס לתכנון מיטבי של ההוראה והלמידה, איתור תלמידים מתקשים ותכנון התערבויות מתאימות.

חלק מכלי המיפוי מבוססים על מבחנים וחומרי הערכה שהוכנו בשנים האחרונות בשיתוף עם המפמ"רים של תחומי הדעת השונים ואנו מנגישים אותם לשימוש של צוותי ההוראה בבתי הספר. בתי הספר מוזמנים לבחור כלים מתוך המגוון המוצע ואין חובה להשתמש בכלים אלה.

כמה דגשים בנוגע לשימוש בכלי המיפוי:

  • מומלץ לאפשר לתלמידים תקופת הסתגלות בתחילת שנת הלימודים ולהשתמש בכלי המיפוי לאחר תקופה זו.

  • חשוב להסביר לתלמידים את מטרת השימוש בכלי המיפוי ולגייסם לבצע את המשימות כמיטב יכולתם.

  • לא מומלץ לתת ציון לתלמידים, אלא לתת משוב  אישי ומפורט, "בגובה העיניים", בנוגע לנקודות החוזק ונקודות לחיזוק בתחום הנבדק.

  • מומלץ כי הצוות החינוכי בבית הספר, בסיוע רכז ההערכה, יתאים את כלי המיפוי לצרכים הייחודיים של בית הספר. לשם כך, צוות בית הספר מוזמן לעיין בשאלות טרם העברת הכלי לתלמידים.

  • מומלץ להעביר את כלי המיפוי כך שהתלמידים יוכלו להשיב עליהם בנינוחות ללא הגבלת זמן.
  • לאחר העברת כלי המיפוי, חשוב כי צוות ההוראה בבית הספר יבצע ניתוח של תשובות התלמידים וימפה אותן במטרה לקבל תמונה כיתתית ואישית ביחס לשליטה בידע ובמיומנויות היסוד. התובנות שעולות מהממצאים הן הבסיס לתכנון תוכנית העבודה לכלל הכיתה ולתלמידים פרטניים.

להלן ערכות כלי המיפוי לפי שכבות הגיל, הכוללות חוברות כלי מיפוי (חוברות טקסטים, שאלות ומשימות), מחוון לבדיקה, כלי עזר לחישוב ציונים (מבדקית) או דפי מיפוי כיתתי והמלצות להעברה. 

 

 

 

 

 

 

 

כיתה ו

במטרה לקבל תמונה עדכנית על הידע והמיומנויות של התלמידים, אנו ממליצים לבחור כלי הערכה מתוך מאגר מבחני המיצ"ב משנים קודמותמבחני כיתה ה' פותחו במקור להעברה בסוף כיתה ה' ולכן מתאימים לתחילת כיתה ו'.   

 

 

 

 

כיתה ט

במטרה לקבל תמונה עדכנית על הידע והמיומנויות של התלמידים, אנו ממליצים לבחור כלי הערכה מתוך מאגר מבחני המיצ"ב משנים קודמותמבחני כיתה ח' פותחו במקור להעברה בסוף כיתה ח' ולכן מתאימים לתחילת כיתה ט'.  

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2023    

עדכוני rss