education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות הערכה בתורה לכיתה ה'
ספר במדבר
 

לפניכם מאגר משימות בתורה לכיתה ה'. משימות אלו מהוות נדבך נוסף של חומרי למידה המיועדים למורים כדי שיוכלו להעריך את התלמידים בדרך שיש בצידה גם למידה מאתגרת, מקדמת ומעניינת. המשימות מאפשרות לבחון סוגיות אקטואליות מעולמם של התלמידים בנוגע לפרקים ולפירושים שנלמדו בכיתה תוך כדי הפנמה בעלת משמעות ברובד המוסרי מחשבתי.

אנו ממליצים לצפות בסרטון ההסבר אשר עוסק ב"רעיון הגדול" של כל משימה, תוך מתן הדגשים והנחיות לאופן העברת המשימות.

    משימות הערכה בתורה – חומש במדבר: סרטון הסבר

  מבוא למאגר משימות בתורה

משימות הערכה בתורה - חומש במדבר: כיתה ה'

שם המשימה

משימות לתלמיד

מדריך למורה

מחנה ישראל

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

פרקי מסע

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

משה רבנו

 קישור

 קישור

  קישור

 קישור

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss