education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלון איתור צרכים רגשיים חברתיים לתחילת השנה
שאלון לתלמיד - פנים בית-ספרי
 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, פיתחו הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) והשירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך שאלון תלמידים חדש – "שאלון איתור צרכים - תחילת שנה". מטרת השאלון לסייע לבתי הספר למפות את הצרכים הרגשיים-חברתיים של התלמידים עם תחילת שנת הלימודים, ולאפשר לצוותים החינוכיים לתת לתלמידים מענים מותאמים מבוססי נתונים. תקוותנו היא כי תהליך פנים בית-ספרי זה יסייע לתלמידים להתאקלם בקלות לשגרת הלימודים בבית הספר, יחזק את תחושת השייכות והחוסן ויאפשר להם להתחיל את שנת הלימודים בצורה טובה ומוצלחת.

מומלץ לסיים את העברת השאלון בכיתות עד סוף חודש אוקטובר, זאת כדי לקבל תמונת מצב המתאימה לפתיחת השנה ולהיערך עם תוכניות התערבות ומענים מתאימים.

השאלון מיועד לכלל התלמידים בבית הספר מכיתה ד' ומעלה. חשוב לציין כי הנתונים הנאספים מכלי זה משמשים לטיוב ולדיוק התהליכים הפנים בית-ספריים ולא לצורך דיווח חיצוני. ניתן להעביר את השאלון באופן אנונימי ללא אפשרות לזיהוי התלמידים שהשיבו על השאלון באופן פרטני. לחילופין, ניתן להעביר את השאלון באופן מזוהה. במקרה זה יש לדאוג לאבטחת מידע של נתוני התלמידים המזוהים ולבקש את הסכמת הוריהם. 

המידע המתקבל מהשאלונים מאפשר מיפוי ברמה פרטנית, כיתתית, שכבתית ובית-ספרית. אנו רואים בשאלון כלי למיפוי ראשוני המחייב המשך קיום שיחות אישיות ומעקב אחר צרכי התלמידים.

קישור לשאלונים

לצורך ניתוח תוצאות השאלון עומדים לרשות בתי הספר כלֵי עזר המבוססים על תוכנת אקסל. מטרתם של כלי העזר היא לסייע בניתוח הדיווחים של התלמידים על השאלון ולספק תמונת מצב שלהם.

קישור לכלי עזר

הנחיות שימוש בכלי עזר לשאלון איתור צרכים-תחילת שנה

  • כלי עזר לניתוח כיתתי - מסייע בניתוח הדיווחים הכיתתיים של התלמידים
  • כלי עזר שכבתימסייע בניתוח הדיווחים של כל אחת מהכיתות המקבילות בשכבה ומציג אותן בהשוואה לדיווחי כלל התלמידים בשכבת הגיל   
  • כלי עזר לניתוח בית-ספרי -  מסייע בניתוח הדיווחים של כל אחת משכבות הגיל בבית הספר ומציג אותן בהשוואה לדיווחי כלל התלמידים בבית הספר
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2022    

עדכוני rss