education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
המלצות ועדת היישום לשילוב הערכה פנימית בבית-הספר במסגרת יישום המלצות כוח המשימה
 

במסגרת יישום ההמלצות של כוח המשימה הלאומי (ועדת דוברת) בנושא של שילוב הערכה פנימית בעבודת בתי-הספר הוקמה ועדה שעסקה בנושא. המלצות הוועדה הוצגו בפני ועדת היישום העליונה של משרד החינוך בראשות המנהלת הכללית והיא אימצה את כל ההמלצות. רצ"ב הדוח.

 

 דוח 

 מצגת

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss