education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
רפורמת "עוז לתמורה" –  תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה
 

רפורמת "עוז לתמורה" נועדה, על-פי תפיסת משרד החינוך, להוות הזדמנות לשינוי משמעותי בחטיבות העליונות מבחינה פדגוגית, בתחום הניהולי ובתנאי העסקת המורים. מטרות הרפורמה הן לקדם את הישגי מערכת החינוך ברמת התלמיד, המורה ובית הספר ולהעצים את מעמד המורה. מרכיביה העיקריים של הרפורמה הם: עלייה בשכר המורים, שינוי שבוע העבודה של המורים לשבוע בן 40 שעות (הכולל 6 שעות פרטניות ו-10 שעות תומכות הוראה) וחיזוק מעמד המנהל.           

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) התבקשה להעריך את רפורמת "עוז לתמורה" מאז ראשית דרכה, בתחילת שנה"ל תשע"ב. תכנית ההערכה נועדה ללוות את הרפורמה בְּמחקר לאורך שנות התפתחותה.

הערכת רפורמת "עוז לתמורה" הינה הערכה מעצבת, המלווה באופן שוטף את תהליך ההטמעה מתוך כוונה לסייע לו. מערך המחקר המלא משולב גישה כמותית (שאלונים וסקרים למורים, מנהלים ותלמידים) וגישה איכותנית (ראיונות עומק וקבוצות מיקוד למנהלים ומורים).

 רפורמת "עוז לתמורה": תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ד - דוח המחקר האיכותני

רפורמת "עוז לתמורה": תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ד - דוח המחקר הכמותי

 רפורמת "עוז לתמורה": תפיסות של מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ג - דוח המחקר האיכותני

 רפורמת "עוז לתמורה": תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ג - דו"ח המחקר הכמותי

 רפורמת "עוז לתמורה": תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע לרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ב - דוח המחקר האיכותני

 רפורמת "עוז לתמורה": תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ב - דו"ח המחקר הכמותי 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss