education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הוראה ולמידה מרחוק בתקופת משבר הקורונה – סקר מורים והורים
 

הוראה ולמידה מרחוק: לקחים מתקופת הסגר בעקבות מגיפת הקורונה

במהלך החודשים מרץ – אפריל 2020 בתי הספר נסגרו והמערכת עברה למתכונת של הוראה ולמידה מרחוק בשל מגפת הקורונה. לקראת סוף שנת הלימודים בתי הספר נפתחו מחדש, אולם היה ברור שהם ישובו וייסגרו במצב של עלייה בתחלואה (וכך אכן קרה במהלך ספטמבר 2020, זמן קצר אחרי פתיחת שנה"ל תשפ"א).

במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2020 ראמ"ה ביצעה שני סקרים בקרב שתי אוכלוסיות מפתח: מורים והורים לתלמידים הלומדים בבתי הספר. שני הסקרים עסקו בהוראה ובלמידה מרחוק, כשמטרתם העיקרית היא לסייע למובילי מערכת החינוך בגיבוש מתכונת מיטבית של הוראה במתכונת מאתגרת זו. שני הסקרים הועברו בקרב מדגמים ארציים מייצגים של מורים המלמדים בכיתות א'-י"ב ובקרב הורים לילדים הלומדים בשכבות גיל אלו.

סקרי המורים עסקו בסוגיות כגון מידת הזמינות של אמצעים ותנאים לשם ביצוע הוראה מרחוק; צרכי סיוע ופיתוח מקצועי; תפיסות בדבר פדגוגיה מיטבית של הוראה מרחוק; עמדות ביחס לאפקטיביות של הוראה מרחוק ועוד.

סקרי ההורים עסקו בסוגיות כגון ההשתתפות של ילדיהם בהוראה מרחוק; מידת הזמינות של אמצעים ותנאים להשתתפות של הילדים בלמידה מרחוק; עמדות ביחס לאפקטיביות של מתכונת למידה זו ועוד.

צמד הסקרים מהווה פעימה ראשונה מתוך סדרה שתתקיים במהלך שנה"ל תשפ"א ואשר מטרתה לזהות מגמות שינוי ושימור בעמדות המורים וההורים. בנוסף למורים ולהורים אמורים להיסקר גם תלמידים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים במערכת.

הוראה ולמידה מרחוק - סקר מורים

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר מורים 

 הוראה ולמידה מרחוק -  סקר מורים 

 נספח - סקר מורים 

 נספח - סקר מורים 

הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 נספח - סקר הורים

 נספח - סקר הורים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/06/2021    

עדכוני rss