education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הוראה ולמידה מרחוק בתקופת משבר הקורונה – סקר מורים והורים
 

הוראה ולמידה מרחוק: לקחים מתקופת הסגר בעקבות מגיפת הקורונה

בתחילת שנת 2020 פרצה מגיפת הקורונה בישראל. החל ממרץ 2020 ועד למרץ 2021 בתי הספר נסגרו לתקופות ארוכות עקב המגיפה, והמערכת עברה למתכונת של הוראה ולמידה מרחוק. באפריל 2021 בתי הספר חזרו למתכונת של נוכחות מלאה בבתי הספר, אולם המגיפה העולמית עדיין לא חלפה וקיים סיכוי לסגירה מחודשת של בתי הספר וללמידה מרחוק.

במהלך תקופת הסגירה של בתי הספר ביצעה ראמ"ה סקרים בקרב שתי אוכלוסיות מפתח: מורים והורים לתלמידים הלומדים בבתי הספר. הסקרים התבצעו בשתי פעימות: הפעימה הראשונה בחודשים יולי - אוגוסט 2020, זמן קצר אחרי שבתי הספר נסגרו; הפעימה השנייה בחודשים ינואר - מרץ 2021, לאחר שמשרד החינוך ביצע מהלכים רבים בתחומים של הצטיידות, פיתוח מקצועי, גיבוש מתודות הוראה ולמידה ועוד.

שני הסקרים בשתי הפעימות הועברו בקרב מדגמים ארציים מייצגים של מורים המלמדים בכיתות א'-י"ב ובקרב הורים לילדים הלומדים בשכבות גיל אלו.

סקרי המורים עסקו בסוגיות כגון מידת הזמינות של אמצעים ותנאים לשם ביצוע הוראה מרחוק; צרכי סיוע ופיתוח מקצועי; תפיסות בדבר פדגוגיה מיטבית של הוראה מרחוק; עמדות ביחס לאפקטיביות של הוראה מרחוק ועוד.

סקרי ההורים עסקו בסוגיות כגון ההשתתפות של ילדיהם בהוראה מרחוק; מידת הזמינות של אמצעים ותנאים להשתתפות של הילדים בלמידה מרחוק; עמדות ביחס לאפקטיביות של מתכונת למידה זו ועוד.

אופן הביצוע של הסקרים מאפשר לבחון שינויים שהתרחשו בין שתי הפעימות, כמו גם לזהות אתגרים, נקודות חוזק, פערים בין קבוצות שונות באוכלוסייה ועוד.

מבחר ממצאים מסקר הוראה ולמידה מרחוק בתקופת הקורונה - מורים והורים

 מבחר ממצאים מסקרי הורים ומורים

פעימה שנייה

סקר מורים - הוראה ולמידה מרחוק (פברואר-מרץ 2021)

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר מורים

 הוראה ולמידה מרחוק -  סקר מורים 

סקר הורים - הוראה ולמידה מרחוק (ינואר-מרץ 2021)

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 

פעימה ראשונה

סקר מורים - הוראה ולמידה מרחוק (יולי-אוגוסט 2020)

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר מורים 

 הוראה ולמידה מרחוק -  סקר מורים 

 נספח - סקר מורים 

 נספח - סקר מורים 

סקר הורים - הוראה ולמידה מרחוק (אוגוסט 2020)

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 נספח - סקר הורים

 נספח - סקר הורים

 

הערכת ההוראה והלמידה מרחוק במערכת החינוך במהלך מגיפת הקורונה – דוח איכותני תשפ"א

מחקר  משלים לסדרת המחקרים שפורסמה ואשר עסקה בדיווחי מורים והורים באשר להוראה וללמידה מרחוק בתקופת הקורונה. המטרה העיקרית הייתה להעמיק את הידע שנאסף בסקרים, לשמוע קולות, מחשבות ועמדות באופן בלתי נעזר ולהיחשף לסוגיות חדשות/נוספות. המחקר התבסס על איסוף מידע איכותני: ראיונות עומק עם מובילי ההוראה מרחוק במטה ובמחוזות , מנהלים, מורים וקבוצות מיקוד עם תלמידים משלבי גיל שונים ומאוכלוסיות מגוונות. מחקר זה מספר לקורא מידע עמוק ועשיר בדבר התנהלות המערכת בתקופת הקורונה ועשוי לסייע בהקשרים דומים של הפעלת מתכונת הוראה ולמידה מרחוק בקנה מידה נרחב/מערכתי.

 הערכת ההוראה והלמידה מרחוק במערכת החינוך במהלך מגיפת הקורונה – דוח איכותני תשפ"א

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/09/2022    

עדכוני rss