education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר טימס 2019
 

מחקר טימס 2019 התקיים, לראשונה, במתכונת ממוחשבת והועבר באמצעות מחשבים במהלך חודש מאי 2019. עבור המחקר נדגמו כ-170 בתי ספר, ומכל אחד מהם נדגמה באופן אקראי כיתה ח' אחת שנבחנה במבחן במתכונת ממוחשבת. בכ-40% מבתי ספר אלו נדגמה כיתה נוספת אשר נבחנה בנייר ובעיפרון (מבחן מודפס). התלמידים שנדגמו השיבו על מבחן ושאלון רקע. מנהלי בתי הספר ומורי המתמטיקה והמדעים בכיתות שנדגמו השיבו על שאלונים.

פרסומים בישראל

דוח ותקציר

 דוח מחקר טימס 2019

 דוח מחקר טימס 2019

 תקציר מחקר טימס 2019

 תקציר מחקר טימס 2019

ממצאים נבחרים

ברושור מחקר טימס 2019

 

שאלות לדוגמה

קישור

 

פרסומים בינלאומיים  

ממשק אינפוגרפי בעברית להצגת ממצאים נבחרים*

* הממשק הוכן ע"י ה-IEA, ותורגם ע"י ראמ"ה.

הממצאים בממשק מתייחסים למחקר בשתי שכבות הגיל בהן נערך מחקר טימס בעולם, כיתות ד' וכיתות ח'. בישראל המחקר נערך בכיתות ח' בלבד.

ממצאי מחקר טימס 2019

מסגרת מושגית - באנגלית        מסגרת מושגית - תרגום לעברית

אנציקלופדיה (תיאור המדינות המשתתפות)

דוח טכני

 

    

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/12/2020    

עדכוני rss