education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - ראמ"ה   
מנכ"לית ראמ"ה בפועל: ד"ר ענבל רון-קפלן
 

 לדף הבית

 

מהי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - ראמ"ה?

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) היא הגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה וההערכה. הרשות פועלת כגורם מקצועי, אובייקטיבי ובלתי תלוי, המשרת את כל בעלי העניין במערכת החינוך ומחוצה לה. כדי להבטיח שראמ"ה תוכל למלא את ייעודה היא הוקמה כרשות עצמאית פנים-ממשלתית, במעמד של יחידת סמך מתוגברת במשרד החינוך, המדווחת ישירות לשר החינוך, ופעילותה תעוגן בחוק ראמ"ה.

 

חזון 

ראמ"ה מאמינה כי תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים מסייעים לשיפור החינוך: באיתור פערים בין הרצוי למצוי, בשאיפה לשיפור מתמיד, בקידום מצוינות, בטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובקידום אוכלוסיות חלשות.

מדידה והערכה הם אמצעי ולא מטרה, והם אמורים להיות חלק מתהליך רציף. ראמ"ה פועלת להטמיע את העיקרון של "מדידה בשירות הלמידה": תפיסה המדגישה את ההלימה ואת המשוב החוזר הנדרשים בין תוכני הלימוד לסטנדרטים, לשיטות ההוראה, ולמדידה.

"מדידה בשירות הלמידה" היא תפיסה כוללת הדוגלת בשילוב הערכה פנימית של בתי הספר עם הערכה חיצונית, כמו גם בשילוב של הערכה המסכמת את הישגי התלמידים עם הערכה מעצבת המסייעת ומקדמת את ההוראה.

ראמ"ה היא חלק ממערכת החינוך, וככזו, היא רואה חשיבות רבה בקיום קשר שוטף ובלתי אמצעי עם מנהלים, עם מורים ועם הורים. ראמ"ה נמצאת באינטראקציה מתמדת עם מטה משרד החינוך ועם המחוזות והרשויות, כדי להיות קשובה לצרכים ומעורה בתהליכים וכדי לתרום ליישום הממצאים.

ראמ"ה פועלת לבסס את עצמה כגורם אמין, רלוונטי, מקצועי ואובייקטיבי. היא מבצעת את המדידה ואת ההערכה ומדווחת על כך, בהגינות ובדייקנות, ללא חשש או העדפה, לכל בעלי העניין במערכת.

 

ייעוד, עקרונות מקצועיים מנחים ופעילויות של ראמ"ה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/05/2022    

עדכוני rss