education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית ההתמחות בהכשרת מורים: התשנ"ז - התשס"ב
 

בשנת הלימודים תשנ"ו החל האגף להכשרת עובדי הוראה בהפעלת תכנית התמחות (סטאז') ניסיונית. "שילוב הסטאז' נגזר מתפיסת ההוראה כפרופסיה אקדמית. בנוסף, הסטאז' עשוי להעלות את רמת ההוראה, להגדיל את מספר המשתבצים בהוראה מקרב המכללות ולצמצם את הנשירה של מורים מן המערכת. תקופת הסטאז' תתקיים בשנה הרביעית ללימודים. הסטאז'ר יועסק כמורה בפועל, בשכר, במקביל להשלמת לימודיו לתואר. בתהליך הסטאז' יודרכו כל הבוגרים בכניסתם לעבודה בפועל. עמידה בחובת הסטאז' תישקל לקבלת תעודת הוראה ורישיון עבודה. בתקופת הסטאז' יתוגמל הסטודנט על-פי דרגת מורה מוסמך בכיר. שנת הסטאז' תהיה שנת ניסיון ראשונה לצורך קביעות".

 

בשלבי ההערכה הראשונים של תכנית ההתמחות (בשנים התשנ"ז - התשנ"ח) התמקדה ההערכה בשאלה הכללית של זיהוי דפוסי קליטת מורים חדשים בבתי-הספר תוך אבחנה בין קליטתם של מורים שהשתייכו לתכנית ההתמחות לבין קליטתם של מורים חדשים, שעבדו בבית-הספר שלא במסגרת התכנית.

 

אלה הנושאים העיקריים שנבדקו:

  • מידת הסיוע הנדרש למורה החדש בתחומים שונים והגורמים העוזרים לו

  • מעורבות המנהל בתהליך הקליטה

  • אפיוני המורה החונך (מורה מלווה): ותק, ניסיון קודם, הקשיים בגיוסו 

  • דפוסי העבודה בין מורה חונך למתמחה

  • הערכת תפקודו של המורה החדש בסוף השנה בתחומים שונים

  • המידה שבה מטרותיה של תכנית ההתמחות מושגות בעיני מנהלים וחונכים (באיזו מידה היא תורמת לשיפור מעמדם של המורים בציבור, להקטנת הנשירה, לקליטה נוחה יותר וכו').

 

החל משנת התש"ס הוחל במתן הערכה למתמחים במהלך שנת ההתמחות. ההערכה מורכבת משני שלבים: "הערכה מעצבת" באמצע השנה ו"הערכה מסכמת" לקראת סיום שנת הלימודים. קבלת ציון "עובר" בהערכה המסכמת, לצד מילוי שאר החובות האקדמיים של התלמיד, הם תנאי הכרחי לקבלת רישיון ממשרד החינוך לעבודה בהוראה בישראל.

 

בשנת התש"ס התמקדה הערכת תכנית ההתמחות בבדיקת יעילותה של ההערכה המסכמת שקיבלו המתמחים, וניתנו המלצות לשיפורו ולייעולו של התהליך האמור לנפות מקרב המתמחים את מי שאינם ראויים לעסוק בהוראה במערכת החינוך. מרבית ההמלצות יושמו בשנת התשס"ב.

 

לפי בקשת האגף להכשרת עובדי הוראה התמקדה ההערכה בשנת התשס"ג בעיקר בתכנית ההתמחות בחינוך הקדם - יסודי ובאופן הערכת המתמחים, הנעשה במתכונת שונה מאופן הערכת המתמחים בבתי-הספר. דגש מיוחד הושם על ההשוואה בין מודלים שונים של הערכה מסכמת.

 

קישורים: 

אתר גף התמחות בהוראה ("סטאז'").

 

אפשר להוריד את דו"ח ההערכה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss