education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות בתורה לכיתה ג'                                                    
ספר שמות
 

לפניכם מאגר משימות בתורה לכיתה ג'. משימות אלו מהוות נדבך נוסף של חומרי למידה המיועדים למורים כדי שיוכלו להעריך את התלמידים בדרך שיש בצידה גם למידה מאתגרת, מקדמת ומעניינת. המשימות מאפשרות לבחון סוגיות אקטואליות מעולמם של התלמידים בנוגע לפרקים ולפירושים שנלמדו בכיתה תוך כדי הפנמה בעלת משמעות ברובד המוסרי מחשבתי.

אנו ממליצים לצפות בסרטון ההסבר אשר עוסק ב"רעיון הגדול" של כל משימה, תוך מתן הדגשים והנחיות לאופן העברת המשימות.

 משימות הערכה בתורה – חומש שמות: סרטון הסבר

 

  מבוא למאגר משימות בתורה

 

משימות הערכה בתורה – חומש שמות: כיתה ג'

שם המשימה

משימות לתלמיד

מדריך למורה

שעבוד מצרים

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

עשרת הדיברות

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

משפטים

  קישור

 קישור

 קישור

 קישור

אלבום המשכן שלי

 קישור

 קישור

  קישור

 קישור

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss