education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוחות מיצ"ב בית-ספריים לדוגמה - שנה"ל תש"ף
 

דוחות מיצ"ב בית ספריים לדוגמה - אקלים וסביבה פדגוגית תש"ף:

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - חטיבת ביניים דוברי עברית

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - יסודי שמונה שנתי דוברי ערבית

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - חטיבה עליונה דוברי ערבית

דוחות המיצ"ב הבית ספריים הנמסרים לבתי הספר כוללים את נתוני המיצ"ב של בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים  וחטיבות עליונות (שכבות ה'-י"א')  מקבוצה 3 שהשתתפו בסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בשנה"ל תש"ף במהלך החודשים ינואר-מרץ 2020.

לקראת סוף שנת הלימודים תש"ף בחודש מרץ פרצה מגפת הקורונה שהשלכותיה ניכרות בכל תחומי החיים ובכלל זה במערכת החינוך. לאורך תקופה מערכת החינוך חדלה לפעול במתכונתה הרגילה, ובמשך שבועות בתי הספר היו סגורים וההוראה ולמידה התקיימו מרחוק.

גם כאשר בתי הספר נפתחו לא התקיימה שגרת הוראה ולמידה כבימים כתיקונם. בשל משבר הקורונה, לא הושלמה סקירת התלמידים במלואה עקב סגירת בתי הספר ובחלק מבתי הספר שיעורי ההשתתפות בפועל היו נמוכים מהסף המינימלי המאפשר דיווח. 

הנתונים המדווחים בדוחות משקפים את תמונת המצב הבית ספרית טרום תקופת הקורונה. אנו מקווים כי נתונים אלו המשקפים נקודות חוזק וחולשה בתחומי האקלים הבית ספרי בימים של שגרה, יוכלו לסייע לבתי הספר להיערך ולחדש את העשייה הבית ספרית בשנה"ל תשפ"א.

הממצאים בדוחות הבית-ספריים נועדו להציג לבתי הספר את התמונה העולה מהשאלונים שהועברו לתלמידים. במגוון נושאים כדוגמת היחסים בין באי בית הספר, תחושת היעדר מוגנות ואלימות, האווירה הלימודית בכיתות ומחוצה להן, עידוד למעורבות חברתית ועוד.

הדוחות הבית-ספריים כוללים פרק מסכם המציג מבט-על ובו סיכום עיקר נתוני תש"ף בבית הספר וכן סיכום של נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית של בית הספר לאורך השנים.  כמו כן,  על מנת לסייע לפירוש הנתונים הבית ספריים, בדוחות מוצגים  לצד הנתונים הבית ספריים נתוני קבוצות השוואה ארציות: כלל בתי הספר בארץ ובתי ספר דוברי אותה שפה (עברית/ערבית), והשוואה לקבוצת בתי הספר דוברי אותה שפה שתלמידיהם משתייכים לרקע חברתי-כלכלי דומה.

קישור לנושאים להעמקה בדוח מיצ"ב בית-ספרי - סקר אקלים וסביבה פדגוגית תש"ף

לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב הבית-ספרי שנועדו לסייע לצוות בית הספר בקריאה ובפרשנות:

  שאלות להעמקה בדו"ח המיצ"ב הבית ספרי - אקלים וסביבה פדגוגית תש"ף


קישור לנתוני מיצ"ב ארציים - אקלים וסביבה פדגוגית תש"ף

קישור לנתוני מיצ"ב ארציים - אקלים וסביבה פדגוגית תש"ף

 

דוחות מיצ"ב בית-ספריים לדוגמה משנים קודמות (עד תשע"ט)

פירוט אודות דוחות מיצ"ב בית-ספריים לדוגמה משנים קודמות

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/06/2022    

עדכוני rss