education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עמדות הורים בנוגע לצורך בידיעת השפה העברית הדבורה של תלמידים דוברי ערבית
 

אחד מהאתגרים הבולטים ביותר של מערכת החינוך בישראל קשור בהתמודדות עם הפערים ואי- השוויון בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות מתארים פערים משמעותיים ועקביים בין האוכלוסיות ברבים מתחומי החיים. על רקע תמונת מצב זו התקבלה החלטה במשרד החינוך לפעול למען פיתוח והטמעה של תוכניות לחיזוק ידיעת השפה העברית הדבורה בקרב תלמידי מערכת החינוך בחברה הערבית בישראל. ההנחה היא שחיזוק השליטה של תלמידים בשפה העברית הדבורה תסייע להם להשתלב באופן מיטבי במוסדות אקדמיים ובמקומות תעסוקה הדורשים רמת עברית גבוהה.

במסמך הנוכחי יוצגו עמדות ההורים באשר לסוגיות אלו ולצורך בחיזוק מיומנויות התקשורת של תלמידים בשפה העברית הדבורה.

 עמדות הורים בנוגע לצורך בידיעת השפה העברית הדבורה של תלמידים דוברי ערבית

 עמדות הורים בנוגע לצורך בידיעת השפה העברית הדבורה של תלמידים דוברי ערבית

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/04/2021    

עדכוני rss