education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת עובדי הייעוץ החינוכי
 

הערכת עובדי הייעוץ החינוכי הינה חלק ממדיניות כוללת, שמטרתה להנהיג תהליך הערכה מתמשך וקבוע, לצורך קבלת קביעות, לצורך קידום בדרגות וכהערכה מעצבת. כלי ההערכה פותח על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) בשיתוף נציגי אגף הייעוץ החינוכי. בשנת תשע"ג החל שימוש ראשוני בכלי הערכה זה.


כלי ההערכה שפותח מתבסס על מסמך הסטנדרטים לפרקטיקה המקצועית בייעוץ החינוכי. כלי ההערכה נבנה כך שישקף את המורכבות בעבודתו של היועץ , יכיל את מכלול היבטי התפקיד ויאפשר שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך בהתייחס לביצועיו.


הכלי כולל 33 מרכיבים המאוגדים למדדי משנה המתקבצים לארבעה מדדי-על:  (1) תפיסת התפקיד ואתיקה מקצועית; (2) תחום הדעת; (3) תהליכים טיפוליים;  (4) שותפות בקהילה המקצועית.


הכלי נבנה כמחוון ובו תיאורים התנהגותיים של כל אחד מהמרכיבים בכלי ברמות ביצוע שונות. בכל רמת ביצוע יש תיאור  מפורט המתאר את ההתנהגויות המצופות באותה רמה (למעט רמת אומן).


תהליך ההערכה מתבסס על התהליך לשם מתן רישיון ייעוץ. זהו תהליך מתמשך, דיאלוגי, מסתמך על מידע בר הגנה (ראיות ותצפיות) וכולל גם הערכה עצמית של היועץ/ת החינוכי.

 

 הכלי להערכת עובדי הייעוץ החינוכי

 

מידע נוסף על נוהל ההערכה ושאלות בנוגע להדרכה ניתן למצוא באתרים הבאים:

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2016    

עדכוני rss