education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק בעברית לכיתה ב' - הערכת הקריאה, הבנת הנשמע והבנת הנקרא
 

להלן חומרי הדרכה וקבצים שיסייעו למורים בהעברת המבדק ובריכוז הממצאים:

 מדריך למורה - ממלכתי וממ"ד

 מדריך למורה - חרדי

 

 

קבצי אודיו (קול) לשימוש המורים במשימת הבנת הנשמע:

 

  מבדקית

 

  מבדקית - מצגת הסבר

 

הרצאות בנושא מבדק לכיתה ב'

 

 סרטון הסבר על המבדק ומטרותיו

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss