education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית פל"א - פעילות לימודית אחרת לחינוך היסודי בשנת הלימודים תש"ע 
 

 הערכת תכנית פל"א - פעילות לימודית אחרת לחינוך היסודי בשנת הלימודים תש"ע

 

תכנית פל"א משלבת פעילויות לימודיות עם פעילויות העשרה שמטרתן לקדם תלמידים עולים (בעיקר יוצאי אתיופיה). תכנית פל"א פועלת הן בחינוך היסודי והן בחינוך העל יסודי, בחינוך היסודי תכנית פל"א הינה באחריות ומימון של משרד החינוך, בחינוך העל-יסודי התכנית הינה באחריות ובמימון משרד הקליטה.

 

בשנת הלימודים תש"ע השתתפו בתכנית פל"א כ- 1,000 תלמידים מבתי הספר היסודיים, הלומדים בכיתות ג' עד ו'. בראשיתה יועדה התכנית לתלמידים עולים יוצאי אתיופיה. החל משנת הלימודים תש"ע הורחבה התכנית גם למרכזי לימוד לתלמידים עולים מקווקז, מבוכרה ומצרפת, עם זאת מנתוני אגף קל"ע עדיין מרבית המשתתפים הינם יוצאי אתיופיה.

 

תכנית פל"א כוללת מרכזי למידה הפעילים בשעות אחר הצהריים, ברוב המקרים מרכזי הלמידה ממוקמים במתנ"סים אך יש מספר מרכזים הממוקמים בבתי הספר. כל מרכז לימוד פועל בהיקף של שלושה ימי פעילות בשבוע, שלוש שעות בכל מפגש. הפעילות כוללת למידה בקבוצות קטנות בהיקף של 6 שעות בשבוע, פעילות חברתית ופעולות הפגה שונות בהיקף של 3 שעות בשבוע. הזכיין שזכה, זו שנה שלישית, בהפעלת התכנית הינו החברה למתנ"סים.

 

במסגרת היערכות למכרז מחודש להפעלה של תכנית פל"א, ביקש האגף לקליטת עלייה להעריך את התכנית, זאת במטרה לספק לאנשי מטה אגף קליטת עליה נתונים אודות תכנית פל"א. הערכה זו מתמקדת בפעילות תכנית פל"א לתלמידים בגילאי היסודי בלבד. ההערכה מתמקדת בנושאים הבאים: סקירת הפעילות של התכנית, עמדות כלפי התכנית ותפיסת התרומה של התכנית לתלמידים.

 

איסוף הנתונים נערך במהלך החודשים מאי-יוני 2010, וכלל הערכה כמותית בשילוב הערכה כמותית: 

  • ההערכה האיכותנית כללה ביקור ב- 8 מרכזי פל"א. בכל ביקור נערכה תצפית  ונערכו ראיונות חצי מובנים עם רכזת המרכז ואחת ממורות פל"א. בנוסף נערך ביקור ב- 8 בתי הספר המזינים את המרכזים וראיונות עם מנהלת בית הספר ואחת מהמחנכות אשר תלמידיה משתתפים בפל"א.
  • ההערכה הכמותית כללה סקרים טלפוניים עם מחנכי הכיתות ומורי פל"א. היות ומדובר באוכלוסייה קטנה יחסית ההערכה פנתה לכל המורים ולכל המחנכים. בסה"כ השיבו על הסקרים 68 מורי פלא (שיעור ההשבה של 82%) ו- 201 מחנכים (שיעור השבה של 87%).
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss