education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות בתורה לכיתה ו'
ספר דברים
 

לפניכם מאגר משימות בתורה לכיתה ו'. משימות אלו מהוות נדבך נוסף של חומרי למידה המיועדים למורים כדי שיוכלו להעריך את התלמידים בדרך שיש בצידה גם למידה מאתגרת, מקדמת ומעניינת. המשימות מאפשרות לבחון סוגיות אקטואליות מעולמם של התלמידים בנוגע לפרקים ולפירושים שנלמדו בכיתה תוך כדי הפנמה בעלת משמעות ברובד המוסרי מחשבתי.

אנו ממליצים לצפות בסרטון ההסבר אשר עוסק ב"רעיון הגדול" של כל משימה, תוך מתן הדגשים והנחיות לאופן העברת המשימות.

 משימות הערכה בתורה – חומש דברים: סרטון הסבר

  מבוא למאגר משימות בתורה

משימות הערכה בתורה – חומש דברים: כיתה ו'

שם המשימה

משימות לתלמיד

מדריך למורה

שמע ישראל

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

מעבר הירדן

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss