education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הקשר בית-ספרי - תשפ"ב
במסגרת הערכה בית-ספרית - 'תמונת מצב'
 

ההקשר הבית-ספרי מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים של מודל ההערכה 'תמונת מצב' המשלב בין הערכה פנימית וחיצונית. בבסיס המודל עומדת ההנחה כי קבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה על בית הספר צריכה להתבסס על מגוון מקורות מידע, לשלב בין נתוני הערכה פנימית והערכה חיצונית ולהתייחס להקשר הייחודי שבתוכו פועל כל בית ספר, זאת כדי לסייע לבתי הספר לבסס תרבות הערכה מיטבית.

מדדי ההקשר הבית ספרי משלימים את תמונת הנתונים ומספקים תמונה מלאה יותר על אודות התשומות, המשאבים, האתגרים והייחודיות של בית הספר. מידע זה יתייחס בין היתר לנושאים כגון מאפייני בית הספר, מאפייני סגל ההוראה, מאפייני אוכלוסיית התלמידים ומענה לאוכלוסיות מיוחדות. מנהל בית הספר יוכל להוסיף למדדי ההקשר מידע ייחודי על בית ספרו בתחומים אחרים, שיהיה בעל ערך לניתוח ולפרשנות של נתוני ההערכה של בית הספר. כמו כן, לנוכח התמשכות מגפת הקורונה והאתגרים שהיא מציבה ללמידה השוטפת, הדיווח על מדדי ההקשר בשנה"ל תשפ"ב יכלול כמה היבטים הנוגעים לנושא זה.

מדדי ההקשר ייאספו מבתי הספר באופן מקוון וממסדי נתונים מנהליים קיימים, ויצורפו בדוח נלווה לדיווח נתוני הערכת ההישגים הלימודיים והערכת האקלים והסביבה הפדגוגית.

הרכב המדדים יעודכן בשנים הבאות בהתאם לתהליכים ולשינויים הצפויים במערכת החינוך.

 מצגת הסבר על ההקשר הבית-ספרי במסגרת מודל 'תמונת מצב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/01/2022    

עדכוני rss