education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית 'ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית'
 

 הערכת התכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית

 הערכת התכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית

 

התכנית "ייעוץ והכוון קדם אקדמאית לתלמידי תיכון בחברה הערבית" נועדה להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לתלמידים בני החברה הערבית, תוך הגברת מודעותם לחשיבות לרכישת ההשכלה הגבוהה, הקניית כלים לבחירה מושכלת של מקצוע הלימודים, חשיפה למקצועות שונים הקיימים בשוק העבודה וחשיפה לחוגים הקיימים במוסדות האקדמיים. התכנית מנסה לכוון את התלמידים אל הדרכים שבאמצעותם יוכלו להיחשף אל מגוון מקצועות הלימוד ולהעלות למודעות התלמיד את יכולותיו ואת נטיותיו האישיות. התכנית הינה מיזם משותף של המועצה להשכלה גבוהה, משרד החינוך והרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית במשרד לשוויון חברתי.

 

הפעלת התכנית "ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית" לשנה"ל תשע"ו מלווה על ידי ראמ"ה במחקר הערכה מעצבת. סוגיות ההערכה שנבחנו במסגרת המחקר הנוכחי כללו היערכות לקראת התכנית, יישום התכנית והפעלתה, שביעות רצון הגורמים השונים מהתכנית ועמדות כלליות כלפי התכנית.

מחקר הערכה זה מתבסס על מתודולוגיה משולבת כמותית ואיכותנית (Mix Methodology). המחקר כלל את כל בתי הספר בתכנית ואת כל המעורבים בתכנית, קרי נציגי התכניות (קו משווה, החברה למתנ"סים, עתיד), מנהלי בתי ספר, יועצות בתי הספר והתלמידים בשתי שכבות הגיל (כיתות י"א וכיתות י"ב).

במסגרת המחקר הכמותי פותחו שלושה שאלונים ייעודיים: למנהלים, ליועצות ולתלמידים הנמצאים בתכנית. במחקר זה השתתפו כל בתי הספר המשתתפים בתכנית - 123 בתי ספר, שנחלקו בין שלושת הזכיינים כדלקמן: קו משווה - 45; החברה למתנ"סים - 42; עתיד - 36.  נתקבלו נתונים מ-115 מנהלים (93% השבה), 106 יועצות ( 86% השבה), ו-5812 תלמידים מ-114 בתי ספר (93% השבה:  55% מהתלמידים משכבה י”א ו-45% משכבת י”ב).

במסגרת המחקר האיכותני נעשה שימוש בשני כלי מחקר איכותניים: (1) ראיונות עומק עם נציגים של שלושת מפעילי התכנית, עם מנהלי בתי ספר המשתתפים בתכנית ועם יועצות בבתי ספר המשתתפים בתכנית. (2) קבוצות מיקוד עם תלמידים מכיתות י”א ו-י”ב שמשתתפים בתכנית.  לשם כך נדגמו אקראית 15 בתי ספר - חמישה בתי ספר  מכל זכיין, וניתן ייצוג לבתי ספר מהחברה הערבית (10), הבדואית (3) והדרוזית (2). בכל אחד מבתי הספר שנדגמו רואיינו מנהל/ת בית הספר ואחת היועצות החינוכיות המעורבות בתכנית. בנוסף, בכל בתי הספר שנדגמו התקיימה קבוצת מיקוד לתלמידים המשתתפים בתכנית – 8 קבוצות לתלמידים בכיתה י”א (שנה ראשונה בתכנית) ו-7 קבוצות לתלמידים בכיתה י”ב (שנה שנייה בתכנית).

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/06/2017    

עדכוני rss