education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת המכון למנהיגות בית-ספרית "אבני ראשה"
 

ההכרה במרכזיותם של מנהלי בתי הספר כשדרה מרכזית שיש לה השפעה מכרעת על איכות מערכת החינוך, לצד ההבנה כי תפקיד המנהל הולך ונעשה מורכב ורב ממדי בעולם המשתנה, הולידו את הצורך בהקמת המכון למנהלים "אבני ראשה" לשם חיזוק האפקטיביות של המנהלים כמנהיגים פדגוגיים. המכון נוסד באפריל 2007 במטרה להקים "בית מקצועי למנהלי בתי הספר ומרכז מומחיות בתחום הניהול והמנהיגות הבית ספרית". המכון פועל ליצירת עתודה ניהולית מקצועית, באמצעות פיתוח והפעלת תכניות הכשרה והדרכה למנהלים חדשים, וקידום תהליכי התפתחות ולמידה למנהלים מכהנים.

ראמ"ה התבקשה לבצע מחקר הערכה אודות פעילות מכון "אבני ראשה" בשני היבטים מרכזיים: עמדות המנהלים ושביעות רצונם מפעילויות מכון "אבני ראשה" ומהפיתוח המקצועי ופרקטיקות המנהלים בראשית דרכם שקיבלו הדרכה אישית מ"אבני ראשה".

סקר עמדות ושביעות רצון של מנהלים מכהנים ביחס לפעילות המכון למנהיגות בית-ספרית "אבני ראשה"

 קישור לדוח

 קישור לדוח

על מנת להעריך את שביעות הרצון של המנהלים המכהנים מהפיתוח המקצועי (במכלול הפעילויות השוטפות המתקיימות על-ידי מכון "אבני ראשה") נערך בשנת תשע"ג סקר טלפוני בקרב מדגם ארצי מייצג של מנהלי בתי ספר. השאלון שפותח על ידי הראמ"ה התבסס, בין השאר, על סקר מנהלים פנימי של מכון "אבני ראשה", שמועבר החל משנת תשס"ח מדי שנה לכל המנהלים.

בדוח מוצגות עמדות המנהלים ביחס לשביעות הרצון הכללית שלהם ממכון "אבני ראשה" ומהפעילויות השונות אותן מציע המכון. כמו כן מוצגות עמדות המנהלים לגבי הצרכים השונים שלהם ולגבי התכנים המרכזיים בהם כדאי שהמכון יתמקד.

 

פרקטיקות ניהול של מנהלים מכהנים בראשית דרכם ועמדותיהם ביחס לפעילויות מכון "אבני ראשה"

קישור לדוח

 קישור לדוח

המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית "אבני ראשה" מלווה מנהלים בשנותיהם הראשונות בהכוונה והדרכה. במכון מוצעים למנהלים בראשית דרכם תהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים, שמספקים תמיכה ומסייעים להתמקם מקצועית בתפקיד מנהל בית הספר.

בדוח מוצגים ממצאים מתוך מחקר ההערכה אשר בחן את עמדות מנהלים בראשית דרכם שעברו הדרכה אישית במכון אבני ראשה, תוך התמקדות בשביעות הרצון של המנהלים מפעילות המכון ובתפיסות שלהם את הנושאים שונים הקשורים לפרקטיקות הניהול שלהם. כמו כן, נבחנת ההתקדמות וההתפתחות של פרקטיקות מנהלים בשנים הראשונות לניהולם בהתבסס על דיווחיהם בשורה של היגדים בנושאי פרקטיקה שונים. הדוח כולל ניתוח עמדות של מורים בבתי ספר של מנהלים שעברו הדרכה אישית ביחס לפרקטיקות הניהול של מנהליהם וביחס לפרקטיקות ההוראה בבית הספר, ונבחן הקשר בין דיווחי המנהלים לדיווחי מוריהם.

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2016    

עדכוני rss