education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה באנגלית עברית, חינוך חרדי
כיתות ז-ח-ט, הבנת הנשמע, טקסטים פשוטים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.
 
 

 

הבנת הנשמע - טקסטים פשוטים

 

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

קובץ שמע

מקור

Yossi and Dan

טקסט

מחוון

שמע

מיצ"ב תשע"ד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/06/2021    

עדכוני rss