education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות בתורה                                                    
 

 

מבוא למאגר משימות בתורה

 

 

סרטונים בנושא משימות הערכה בתורה:

 

 משימות הערכה בתורה – חומש שמות

 

משימות הערכה בתורה – חומש ויקרא

 

משימות הערכה בתורה – חומש במדבר

 

משימות הערכה בתורה – חומש דברים

 

 

חומש

שם המשימה

משימות לתלמיד

מדריך למורה

  

שמות

(כיתה ג)

שעבוד מצרים

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

עשרת הדיברות

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

משפטים

  קישור

 קישור

 קישור

 קישור

אלבום המשכן שלי

 קישור

 קישור

  קישור

 קישור

 

ויקרא

(כיתה ד)

רש"י

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

כהנים

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

חגי ישראל

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

 

במדבר

(כיתה ה)

מחנה ישראל

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

פרקי מסע

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

משה רבנו

 קישור

 קישור

  קישור

 קישור

 

דברים

(כיתה ו)

שמע ישראל

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

מעבר הירדן

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/07/2017    

עדכוני rss