education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
נתוני אקלים וסביבה פדגוגית - כלל בתי הספר - תשע"ז
 

 דוח אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ז - הדוח המלא

 

  דוח אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ז - הדוח המלא

 

 תוכן עניינים

 פתח דבר

 ממצאים עיקריים

 

אקלים בית-ספרי

 פרק 1: שביעות רצון

 פרק 2: יחסים בינאישיים בין באי בית הספר

 פרק 3: יחסים בין בית הספר לבין ההורים

 פרק 4: תחושת מוגנות וביטחון

 פרק 5: משמעת והתנהגות

 פרק 6: תשתיות וסביבה פיזית בבית הספר

 פרק 7: טיולים או סיורים מטעם בית הספר

 

סביבה פדגוגית

 פרק 8: היבטים רגשיים - מוטיבציוניים בלמידה

 פרק 9: דרכי הוראה-למידה-הערכה

 פרק 10: תרבות בית ספרית תומכת למידה

 פרק 11: הסתייעות בשיעורים פרטיים

 פרק 12: חשיבות תעודת הבגרות

 פרק 13: חינוך חברתי-ערכי בבתי הספר

 

נספחים

 

   

נספח נתוני תלמידים  

 נספח נתוני מורים 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/10/2019    

עדכוני rss