education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התוכנית "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך"
 

 דוח הערכת התכנית "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך" - תשע"ח

 דוח הערכת "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך" - תשע"ח

אחד התחומים שמדינת ישראל מבקשת לקדם באמצעות מיזם "ישראל דיגיטלית" הוא תחום החינוך. העיר באר שבע נבחרה כעיר שבה יתקיים פיילוט תחת הכותרת "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך".

פיילוט זה מבקש לקדם פדגוגיה חדשנית תוך שילוב אמצעים דיגיטליים ולעודד יזמות דיגיטלית. אחד הנדבכים המרכזיים של הפיילוט הוא הקמה והפעלה של מרחבי חדשנות בית-ספריים, מרחבים אשר תוכננו, נבנו וצוידו בהתבסס על תכניות שפיתחו בתי הספר והם אמורים להוות את הלב הפועם של החדשנות בבתי הספר.

ראמ"ה התבקשה ללוות את הפיילוט במחקר הערכה. מבדיקה מקדמית של תהליכי התכנון והביצוע עלה ששנה"ל תשע"ח מתאימה לשמש כנקודת ה"טרום" (pre), דהיינו נקודת זמן שמרחבי החדשנות עדיין לא התחילו לפעול ובשנה זו ראמ"ה ביצעה איסוף נרחב של נתונים באשר לפדגוגיה ולשילוב אמצעים דיגיטליים בבתי הספר, מתוך כוונה להמשיך ולעקוב אחרי תמונת המצב בשנים העוקבות. בנוסף, מחקר ההערכה בשנה זו כלל איסוף מידע איכותני, לשם השלמת התמונה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/07/2020    

עדכוני rss