education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות מודל המיצ"ב עד שנה"ל תשע"ט
 

המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית –  הוא מערכת מדדים בית-ספריים, שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. מודל המיצ"ב עד שנה"ל תשע"ט כלל מבחני הישגים המשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית המשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה. מתכונת מיצ"ב זו שילבה הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי).

ההערכה החיצונית חשובה משיקולים של אחריותיות, שקיפות ומעקב אחר שינויים של מערכת החינוך על רמותיה השונות. לעומתה, ההערכה הפנימית חשובה לצורך למידה פנימית של בתי הספר אודות התהליכים המתרחשים בהקשר הייחודי של בית הספר וגזירת מסקנות להתערבויות פדגוגיות.

בשנת הלימודים תשע"ה חולקו בתי הספר לשלוש קבוצות (1, 2, 3) אשר החליפו את ארבעת "אשכולות המיצ"ב" בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ואת שתי הקבוצות שהיו נהוגות בחינוך החרדי. כל קבוצה מהווה מדגם מייצג של כלל בתי הספר בארץ. בכל שנה השתתפה קבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות במיצ"ב החיצוני.

מיצ"ב חיצוני

מבחני ההישגים: בכיתות ה' - התקיימו מבחנים בשלושה תחומי דעת (שפת אם, מתמטיקה ואנגלית). בכיתות ח' - התקיימו מבחנים בארבעה תחומי דעת (שפת-אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית). מבחני המיצ"ב החיצוני נערכו בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לחינוך הממלכתי (דוברי עברית ודוברי ערבית) ולחינוך הממלכתי-דתי ובחלק מבתי הספר היסודיים בחינוך החרדי.

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית: סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית הועברו לתלמידי כיתות ה'-י"א, למורים ולמנהלים. הסקרים עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית. השאלונים כוללים נושאים כגון יחסים בין באי בית הספר (מורים, תלמידים והורים), מסוגלות עצמית ומוטיבציה ללמידה של התלמיד, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, תחושת מוגנות וביטחון, למידה פעילה ורלוונטית, פרקטיקות הוראה ועוד.

מיצ"ב פנימי

המיצ"ב הפנימי הוא כלי הערכה איכותי המאפשר לבתי הספר לקבל מידע על הישגי התלמידים ברמה הפרטנית, הכיתתית והשכבתית בתחומי הדעת הנבדקים. כחלק מהתפיסה של הגברת האוטונומיה וההעצמה של בתי הספר, ראמ"ה אפשרה לכל בתי הספר שלא נבחנו במיצ"ב החיצוני לעשות שימוש פנימי במבחנים. ההשתתפות במיצ"ב הפנימי הייתה נתונה לבחירת בית הספר.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2021    

עדכוני rss