education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנס השנתי של ראמ"ה 2017
 
 

 

אקלים וסביבה פדגוגית בגני הילדים בראי סקר גננות

ד"ר טל רז, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

סרטון

 

פיזה בהקשר - ממצאים על הישגים ומוטיבציה בתחום המדעים

ד"ר רון ברצלבסקי, ראמ"ה

 

 

 

מצגת

 

 

סרטון

 

מארה"ב לישראל - התאמה של מבחן משכל

ד"ר עינת נוטע-קורן, ראמ"ה

 

 

מצגת 

 

 

סרטון

 

לימודי המתמטיקה בישראל - תמונת מצב

גב' נורית ליפשטט, ראמ"ה

 

 

 

מצגת

 

סרטון

עברית דבורה לדוברי ערבית – תובנות מהערכת תכניות פיילוט

מר יואב לוי, ראמ"ה

 

 

מצגת

סרטון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss