education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים במחקר פיזה 2009
 

שלב החינוך הקדם-יסודי, קרי שלב הגן, הוא שלב חינוך רב-משמעות שלו תרומה רבה הן לפיתוח מיומנויותיו הקוגניטיביות של הילד והן לפיתוח מיומנויותיו הרגשיות-חברתיות.

 

 מחקר פיזה 2009 הראה כי כמעט בכל המדינות שהשתתפו במחקר, תלמידים שדיווחו כי היו בגן השיגו הישגים גבוהים יותר בקריאה מאשר תלמידים שדיווחו כי לא היו בגן, כאשר בישראל נמצא הפער הגדול ביותר בהישגים אלו בין שתי קבוצות התלמידים, גם לאחר ניכוי הרקע החברתי-כלכלי.

 

 מטרתה של עבודה זו היא להעמיק בחקירת הפער הזה בישראל ולבחון האם הוא מתנהג אחרת בין תלמידים דוברי עברית לתלמידים דוברי ערבית, וזאת לאור הפער הגדול הקיים בין שני מגזרי השפה בהישגי הפיזה.

 

 הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים במחקר פיזה 2009

 הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים במחקר פיזה 2009

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/03/2012    

עדכוני rss