education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה במתמטיקה לכיתה ד' דוברי ערבית 
לצורך מיפוי הלמידה במהלך שנת הלימודים
 

בעקבות ההפרה המתמשכת בשגרת ההוראה והלמידה בבתי הספר, עולה הצורך לתמוך בתלמידים ובהתקדמות שלהם באופן צמוד ורציף ולוודא תוך כדי הלמידה את השליטה של התלמידים במיומנויות ובתכנים הנדרשים וזאת לצורך תכנון מיטבי של ההוראה ולצורך איתור קושי אצל תלמידים ספציפיים ותכנון התערבות מתאימה.

בכדי לסייע למורים למפות את הידע של התלמידים, לעמוד על פערים בין הרצוי למצוי ולתכנן את המשך ההוראה, ראמ"ה, בשיתוף הפיקוח על הוראת המתמטיקה בבתי הספר היסודיים, בנתה יחידות הערכה קטנות.

כל יחידת הערכה מתמקדת בנושא לימוד וכוללת מספר שאלות המייצגות את התוכן שהיה אמור להילמד בנושא זה עד לנקודת זמן מרכזית בשנת הלימודים בהתאם לתוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א'-ו' תשפ"א. מקבץ היחידות הראשון מותאם לשימוש לקראת סוף השליש הראשון של שנת הלימודים, והמקבץ השני מותאם לקראת סוף השליש השני.

מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה. ניתוח הממצאים יאפשר למורה לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תוכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות להמשך שנת הלימודים.

מומלץ להשתמש ביחידות ההערכה הקטנות כתחליף למבחן ארוך (כדוגמת מבחן מחצית). הערכה שמתבצעת בפעימות קטנות במהלך פרקי זמן קצרים מלחיצה פחות את התלמידים ואפקטיבית יותר משימוש במבחן ארוך.

בתי הספר מוזמנים לבחור ביחידות ההערכה מתוך מגוון כלי ההערכה המוצעים ואין חובה להשתמש בכלים אלה. השאלות ביחידה הן המלצה, ואפשר לשנות שאלות בהתאם לכיתה. חשוב להסביר לתלמידים את מטרת השימוש בכלי המיפוי ולגייסם לבצע את המשימות כמיטב יכולתם. לא מומלץ לתת ציון לתלמידים, אלא לתת משוב בנוגע לנקודות החוזק ונקודות לשיפור בנושא הנבדק.

יחידות הערכה במתמטיקה, כיתה ד, דוברי ערבית

לצורך מיפוי הלמידה  לקראת סוף השליש הראשון 

גיאומטריה

יחידת הערכה

מחוון

דף מיפוי כיתתי

פעולות חשבון במספרים טבעיים

יחידת הערכה

מחוון

דף מיפוי כיתתי

עקרונות המבנה העשרוני

יחידת הערכה

מחוון

דף מיפוי כיתתי

שברים

יחידת הערכה

מחוון

דף מיפוי כיתתי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחידות הערכה במתמטיקה, כיתה ד, דוברי ערבית

לצורך מיפוי הלמידה לקראת סוף השליש השני

גיאומטריה

יחידת הערכה

מחוון

פעולות חשבון במספרים שלמים

יחידת הערכה

מחוון

עקרונות המבנה העשרוני

יחידת הערכה

מחוון

פעולות בשברים פשוטים

יחידת הערכה

מחוון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/03/2021    

עדכוני rss