שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מימון אבחונים
נוהל אישור מלגות לאבחון לתלמידים מעוטי יכולת - החל מתשע"ט, פברואר 2019
 

משרד החינוך פועל למתן הזדמנויות שוות למימוש הפוטנציאל לתלמידים עם לקויות למידה ממשפחות מעוטות יכולת. במסגרת זו מוקצה מדי שנה תקציב למימון מלא של מלגות אבחון לתלמידים מכתות ח- י'.

במטרה לבחון את הצרכים ולהיענות לבקשות הרבות למימון אבחון הוקמו בכל מחוז ועדות המסייעות למנהלי/ות המחוז בהטמעת התהליכים לאיתור, קידום וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל ולקבלת החלטות באשר למתן הזכאות למלגת אבחון.


הרכב הועדה המחוזית המאשרת מלגות:
יו"ר הועדה – מפקח כולל שהינו נציג מנהל המחוז או מי מטעמו 
פסיכולוג מחוזי או נציגו
מפקח על הייעוץ או נציגו
מדריך אגף לקויות למידה במחוז

ההחלטה קבילה בדיון עם 3 חברים לפחות

עקרונות מנחים להפעלה


1) הגורמים המאשרים – הגדרות תפקידים

א. באחריות יו"ר הועדה לדאוג ליישום הנוהל.
הפסיכולוג המחוזי או נציגו – אחראי על ביצוע מלגות האבחון. לשם כך עליו לנקוט בפעולות הבאות:
למפות את השירותים הפסיכולוגיים המסוגלים לבצע את האבחונים ואת מספר האבחונים בכל שפ"ח.
ליידע את מנהלי השפ"חים שבהם פועלים מרכזי אבחון לגבי הנהלים לביצוע התשלום. כמו כן עליו להדגיש בפניהם את אחריותם המקצועית והניהולית לביצוע האבחון.
במידה והוא מזהה קושי בביצוע אבחונים ברשות מסוימת יפעל למציאת אלטרנטיבות ברשויות מקומיות שכנות.
ב. היועץ הבכיר או נציגו – אחראי להנחות את יועצות בתי הספר לרכז את הבקשות למלגות אבחון על פי התהליכים החינוכיים המתבקשים
ג. מדריך לקויות למידה במחוז ידאג למימוש התקין של הנוהל ויהווה איש הקשר בין הוועדה לאגף לקויות למידה בשפ"י.

2) הליך הטיפול בבקשות למלגות האבחון בוועדה המחוזית

א. בית הספר יאתר את התלמידים המתאימים ויפנה אל ההורים כדי לוודא שאלה מסכימים לתהליך האבחון ומחויבים לדאוג להתייצב יחד עם בנם/ביתם לתהליך האבחון במועד ובמקום שיקבע להם. עם קבלת הסכמת ההורים ביה"ס ידאג למלא את הטפסים המצורפים בנספח 1. כל הטפסים המלאים יועברו במרוכז ליו"ר הוועדה המחוזית למימון אבחונים במסירה ידנית. להלן הפרטים ליצירת קשר עם יושבי הראש המחוזיים. רשימת יושבי הראש המחוזיים.

ב. במועדים שנקבעו מראש יו"ר הועדה יכנס את חבריה ע"מ לדון בבקשות בהתאם לקריטריונים לאישור הבקשה (נספח 2). יו"ר הועדה יתעד את מהלך הדיון בבקשות.
סיכום שניתי של ההחלטות והמעקב אחר הטיפול בבקשות יתועד בטבלה המצורפת (נספח 6).

ג. יו"ר הוועדה והפסיכולוג יפנו את בקשות התלמידים שאושרה להם מלגת אבחון לשפ"חים. יש לתת עדיפות להפניית תלמיד לשירות הפסיכולוגי חינוכי במקום מגוריו.

ד. ההפניה מהמחוז למנהל השפ"ח תתבצע בעזרת טופס אישור תלמידים למימון אבחונים (נספח 3).

ה. יושב ראש הועדה ידאג למשלוח תשובות הועדה לבית הספר


3) הליך ביצוע אבחונים בשפ"ח

א. מנהל השפ"ח אחראי ליצירת קשר בין הפסיכולוגים המאבחנים לבין בתי הספר, עם קבלת האישורים למלגות אבחון מהועדה המחוזית

ב. טרם ביצוע האבחון יש לשלוח להילי שמיר באגף לקויות למידה והפרעת קשב טופס הזמנת עבודה (נספח 4). ובו פרטי המאבחן ופרטי התלמידים לאבחון.

יש לשלוח את הטופס הסרוק למייל של אגף לקויות למידה והפרעת קשב

ayeletya@education.gov.il 

לתשומת לב! יש למלא את כל הפרטים באופן קריא וברור. נדרשת חתימה של מנהל השפ"ח.
טופס הזמנת עבודה משריין תשלום למאבחן עבור ביצוע האבחון  לתלמידים המדווחים.
הפסיכולוג יקבל במייל אישור על קבלת הזמנת העבודה והעברתה לאדיוסיסטמס להמשך טיפול.
הזמנת העבודה תועבר לאדיוסיסטמס.
נציג מטעם אדיוסיסטמס יוודא שהמאבחן רשום במאגר המומחים ולאחר מכן יעביר למאבחן אישור לביצוע האבחון.

ג. לאחר ביצוע האבחון יש לכתוב חוות דעת מקיפה ואינטגרטיבית בהתאם להנחיות אגף פסיכולוגיה.

ד. לאחר ביצוע האבחון, ימלא מנהל השפ"ח את פרטי הפסיכולוג/ים המאבחן/נים על גבי דף ריכוז לדיווח ביצוע אבחונים בשפ"ח (נספח 5).

יש לשלוח את הטופס הסרוק למייל של אגף לקויות למידה והפרעת קשב

ayeletya@education.gov.il  במקביל יש לדווח במערכת של אדיוסיסטמס על ביצוע האבחון. התשלום למאבחן יועבר לאחר אישור של אגף לקויות למידה.

ה. מנהל השפ"ח יידע את הפסיכולוג המחוזי או נציגו בוועדה אודות תלמידים שאינם מממשים את זכותם למלגת אבחון לכל המאוחר תוך חודשיים ממועד ההתקשרות עמם. מידע זה חיוני על מנת שניתן יהיה לנצל את התקציב ולהפנותו למען תלמידים נוספים.

ו. יש לשאוף לסיים את התהליך האבחוני תוך 3 חודשים מיום קבלת האישור, אלא אם צוין אחרת.

לתשומת לב! דף הריכוז מהווה תנאי לתשלום עבור עבודת הפסיכולוגים.

את  טופס הזמנת עבודה + טופס דף ריכוז אבחונים יש לשלוח סרוק למייל:  ayeletya@education.gov.il  לא יתקבלו הזמנות בדרך אחרת.


נספחים:

 

 

הילי שמיר
מדריכה מרכזת תחום פדגוגיה ומימון אבחונים

 

דני ז'רנו
מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב
שפ"י
                                                                                                                          

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/01/2023