שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הייעוץ החינוכי בבית הספר
 

מסגרת העבודה  |  דרך העבודה  |  תהליך העבודה תחומי פעילות היועץ

 

 

קובץ להורדה 

 

מגמת הייעוץ החינוכי לסייע לתלמיד כפרט ולבית-הספר כמערכת חברתית אירגונית, במטרה להביא לתפקוד מיטבי ולמיצוי מירבי של הכוחות הטמונים בהם, באווירה תומכת ומקבלת, בהסתמך על זכויות הילד.

מטרות

היועץ החינוכי, המייצג את תחום בריאות הנפש במערכת, והאמון על תהליכים התפתחותיים של הפרט והארגון, יעמיד את יכולתו המקצועית לרשות הנהלת בית-הספר והצוות החינוכי, לשם חתירה מתמדת משותפת להשגת המטרות החינוכיות הבאות:     

1.       לסייע לצוות החינוכי בבית-הספר לקדם סביבה חברתית-לימודית מיטבית, המקדמת צמיחה רגשית- תוך אישית ובין אישית, המעניקה תחושת בטחון, שייכות ומסוגלות ומפתחת אוטונומיה בקרב תלמידים , מורים והורים.

2.       לפתח מודעות של המערכת החינוכית לצורכי הפרט, תוך רגישות והתייחסות אל השונות באוכלוסיית התלמידים והמורים, באמצעות יצירת תנאים המאפשרים ביטוי ייחודי (אותנטי).

3.       לפתח תהליך ייעוצי שבו יגיע הפרט להכרת עצמו והכרת יכולותיו, נטיותיו ושאיפותיו מתוך שליטה וניווט עצמי.

4.       לפתח ולטפח כישורים חיוניים, אשר יעניקו כלים ויכולת התמודדות פעילה עם מצבי חיים מגוונים מעולמו של התלמיד לקראת צמיחה אישית ואורח חיים משמעותי בעתיד ("כישורי חיים" ו"אינטליגנציה רגשית").

5.      לפתח כישורי חוסן (resiliency) של פרט ומערכת  להתמודד עם תהליכים התפתחותיים ומשברים בלתי צפויים, וכן עם מצבי לחץ ומשבר המהווים חלק  ממהלך החיים . 

6.       לסייע בפיתוח התלמיד כלומד עצמאי הלוקח אחריות על למידתו, תוך הגברת מודעות בצוות ההוראה לתהליכי הלמידה שלו ושל תלמידיו.

7.       לפתח מודעות, רגישות, אמפתיה ואחריות לזולת , תוך הדגשת ערך התרומה והנתינה. 

8.       לסייע בפיתוח קשר  של מעורבות ושיתוף פעולה בין ההורים ובית-הספר, כיסוד לקיום אקלים מיטבי . 

 

 

מסגרת העבודה

ההגדרה הרשמית של משרד החינוך לאיש המקצוע הממלא תפקיד יועץ חינוכי היא "מורה יועץ". תנאי העסקתו וכפיפותו המקצועית הם בהתאם להגדרת השרות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) ומעוגנים בחוזר מנכ"ל. ( מ"א/1 , מ"ה/1 , ס"ב/7 (א), נ"ח/ 1).

 

 

רשיון ייעוץ והסמכה

רשיון ייעוץ קבוע או זמני, יוענק לעובד הוראה בעל תואר אקדמי שני לפחות בייעוץ חינוכי מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל, ובעל תעודת הוראה ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ או בחו"ל.

לשם קבלת רשיון ייעוץ קבוע נדרש תהליך הערכת עבודתו של היועץ על-ידי הייעוץ הבכיר.   

יועץ חינוכי יועסק בבית-ספר בהסכמת היועץ הבכיר בתיאום עם המפקח הכולל.

 

כפיפות

היועץ כפוף מקצועית לדרישות הפרופסיה, ליועץ הבכיר ולאגף שפ"י, ופדגוגית ומנהלית למנהל בית-הספר והפיקוח הכולל.

 

היקף משרה

משרת היועץ מעוגנת בתקן (במסגרת השכל"מ) בחטיבות העליונות בהקף של 1.7 ש"ש לכתה. מומלץ להקצות שעות ליועץ בכל חטיבות הגיל בבתי-הספר, כדי שיתאפשר לו לתת שרות ייעוצי ההולם את הצרכים של התלמידים ומערכת בית-הספר .  (1 ש"ש לכל כתה לפחות בביה"ס היסודי, 1.5 ש"ש בחט"ב, בהמלצת המזכירות הפדגוגית 1989, 2002).

היועץ חייב להורות לפחות  1/3 משרה בכתה, (מעצם הגדרתו כ"מורה יועץ", ועל סמך הסכמות עם המזכירות הפדגוגית) מומלץ שילמד בכתה על- פי תוכנית שתעסוק בנושאים ייעוציים ( כמו, "כישורי חיים").

 

תנאי עבודה

 1. לרשות היועץ יועמד חדר עבודה מתאים, שמידותיו וריהוטו מאפשרים עבודה עם יחידים ועם קבוצות.
 2. מומלץ, כי היועץ יהיה חבר בצוות ההנהלה ושותף בעיצוב מדיניות בית-הספר, כדי שיוכל להשפיע על קידום המיטביות ופיתוח אורח חיים בריא במערכת.

היועץ מחויב לתהליכי פיתוח מקצועי מתמשך, בכפוף למדיניות שפ"י ובפיקוח הייעוץ הבכיר.

 

דרך העבודה

 

מיומנויות היועץ

היועץ החינוכי פועל באמצעות ארבע מיומנויות יסוד, אשר שילובן והאיזון ביניהן מייחד את עבודתו.

ייעוץ - - Counseling  מבוסס על יחסים בין-אישיים מקצועיים בין יועץ לנועץ.חשיבותו המרכזית בכך שהוא מעמיד לרשות הנועץ כוח מקצועי מיומן , שעמו הוא יכול לשוחח ולברר את בעיותיו ובעזרתו הוא יכול לתכנן ולבחור את דרכו בתבונה בשעה שהדבר נחוץ לו ביותר.

 • היוועצות –  Consultation  - מבוסס על התחלקות בידע מקצועי עם גורמי מקצוע נוספים (פסיכולוגים, הורים, מורים, מנהל). היועץ בתהליך זה, נפגש עם איש מקצוע אחר (אחד או יותר), ובאמצעות מפגש זה מופעלים ידע ונסיון מתחומו של כל משתתף (גם אם רמת המומחיות אינה מאוזנת) על מנת להתמקד במציאת פתרון לבעיה מסוימת.
 • תאום - Coordination התפקיד התיאומי מופעל על  ידי היועץ על מנת לתאם בין שירותים בקהילה לצרכים מאותרים בקרב תלמידים, מורים והורים. היועץ עוסק בתאום בין גורמים שונים בתוך בית - הספר, ובין גורמים במעטפת של בית-הספר לבין צרכי הפרט כגון: שפ"ח, שירותי רווחה, שירותי בריאות הנפש, גורמים העסקים בקליטת עלייה וכדומה.
 • ניהול תוכניות - Program-Managing  - הפעלה של תוכניות התפתחותיות ומניעתיות, באמצעות הכשרת צוותים חינוכיים ויישומן בקרב התלמידים,בליווי מערך בקרה והערכה.

 

תהליך העבודה

התהליכים הייעוציים מתבצעים על-ידי היועץ באמצעות ארבע המיומנויות הנ"ל בהתייחסותו  לפרט, לקבוצה ולמערכת.

התהליך הייעוצי בסיוע למערכת, או לחלקים ממנה כולל תהליך מוּשכל  של מספר שלבים:  

 • מיפוי וזיהוי מערכת על כל היבטיה: איתור צרכים, זיהוי כוחות, אוכלוסיות יעד (פרט, קבוצות ומערכת), ומצבים מקדמים או בולמים מיטביות.
 • ארגון המידע והצגתו בפני הנהלת בית-הספר והצוות החינוכי במטרה להגביר מודעות ולרתום לפעולות התערבות חינוכיות על סמך הנתונים.
 • פיתוח תוכניות ומנגנונים אירגוניים להתערבות פרואקטיבית או ריאקטיבית , בהתאמה למציאות הבית-ספרית.
 • פיתוח עקרונות ודרכים למשוב, מעקב והערכה של תהליכי התערבות המתקיימים בבית-הספר.

 

תחומי פעילות היועץ

תוואי הפעילות של היועץ נגזר מחיבור של מטרות שפ"י ומטרות משרד החינוך, הדגשי המחוזות השונים ומדיניות בית-הספר בה הוא פועל.  

תוכנית העבודה של היועץ תיגזר מנתוני המיפוי הבית-ספרי ותבנה על-ידו בתיאום עם המנהל ,בהלימה למדיניות בית-הספר ובזיקה למטרות שפ"י,תוך ראיה בו-זמנית של צרכי הפרט והמערכת. 

 

הפעילות תיגזר מהיקף המשאבים העומדים לרשות היועץ ובית-הספר, ועל פי סדרי עדיפויות, ותכלול את התחומים הבאים:

 

 • פיתוח צוות בית-ספרי - יתבסס על העקרונות הבאים:  
  • שיתוף פעולה ועבודת צוות.
  • יצירת דיאלוג משמעותי בין השותפים במערכת.
  • רגישות לפרט כישות הוליסטית.
  • איתור מקורות כוח אצל התלמיד
  • יצירת מצבים המאפשרים הצלחה
  • יצירת מצבים המאפשרים ביטוי עצמי
    
 • פיתוח והטמעת תוכניות התפתחות, התערבות ומניעה:
  כמו: כישורי חיים – ליבת התוכניות היעוציות מצויה בתוכנית כישורי חיים. 
  התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר, מעברים ונושאים מניעתיים הם  
  הרחבה והדגשה של היבטים מסוימים מתוך כישורי חיים (ראה נספח ). 
  התוכניות תופעלנה על-ידי המחנכים בהדרכה ובליווי היועץ, כדי 
  שתתגשמנה כאורח חיים ותרבות בית-הספר.  
 • ייעוץ לתלמיד כפרט: מיועד לסייע לו להתמודד עם קשיים (זמניים או מתמשכים) בתחומי חייו השונים.
  מורכב מן הפעולות הבאות:
  • איתור ראשוני וזיהוי הבעיה.
  • התערבות קצרת טווח (במידת הצורך).
  • ריכוז המידע ותיאום בין הגורמים השונים הקשורים לבעיה, והפנייה (במידת הצורך).
  • ניהול הטיפול (Case Management) , מעקב ויישום ההמלצות. 

בייעוץ לתלמיד כפרט יושם הדגש על טיפול בילדים עם צרכים ייחודיים:

  • ילדים במצבי סיכון 
  • ילדים לקויי למידה
  • ילדים "משולבים"
  •  ילדים מחוננים
  • ילדים עולים - רב תרבותיות בבית-הספר
 • ייעוץ / היוועצות להנהלה ולצוות המורים  בנושאים כגון:
  • היועץ הוא משאב הדרכה לצוותים בתחומים הבאים: זיהוי איתותי מצוקה, שיכלול כלים בהתייחסות אל התלמיד כפרט וכלי הנחייה של המחנך ובעלי תפקידים בבית-הספר.
  • פיתוח תנאים המקדמים עבודת צוות: הנעה ומניעת שחיקה, דרכי קבלת החלטות, יוזמה, אחריות ומנהיגות .
  • ארגון המערכת
  • התמודדות עם הטרוגניות ורב תרבותיות
  • יצירת  אקלים מיטבי
  • תהליכי למידה
  • קריאה מושכלת של נתונים מתוך תהליכי הערכה ומדידה, תיווכם למערכת, בניית תוכניות התערבות מבוססות על הנתונים והטמעתם.
  • יוזמה לתהליכי מדידה חיוניים ואיסוף נתונים המצויים במערכת.

 

מצבי לחץ ומשבר

 • סיוע ומעורבות בהערכות המערכת החינוכית להתמודדות בשעת חירום ומשבר, שתכלול את הפעולות הבאות:
  • הכשרת הצוות החינוכי
  • הכנת תוכניות מגירה
 • התערבות באירועי  חירום ומשבר: ברמה התערבות ראשונית ושניונית .
 • תיעוד שיטתי של הטיפול באירועים, לצורך למידה והפקת לקחים.

 

התמחויות ספציפיות בעבודת היועץ במסגרות חינוך

 

עיסוקם של יועצים חינוכיים בשכבות הגיל השונות של מערכת החינוך ובמסגרות החינוך המיוחד מחייבות הגדרה ספציפית של מטלות התפקיד ושל ההכשרה הספציפית בכל אחת ממערכות אלה.

תיאור התפקיד הבסיסי של היועץ החינוכי על כל מרכיביו משקף את עבודת היועצים בכל המערכות החינוכיות. עם זאת לשם דיוק בתיאור העיסוק להלן מפורטים התמחויות ספציפיות לכל אחת ממסגרות הגיל השונות.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2022