education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.29 קביעת דרגת שכר וותק
 
1.29.2 הוראות לקביעת דרגת שכר
 
1.29.2.5 זכאות לדרגת שכר גננת מוסמכת (1)
 

יא. לדרגת שכר גננת מוסמכת זכאיות:

    (1) עובדות הוראה וחינוך שהן גננות בעלות תעודת הסמכה ממוסד דו-שנתי מאושר

          ומוכר להכשרת מורים וגננות.

    (2) עובדות הוראה וחינוך שהן גננות, אם עמדו בכל בחינות המילואים וההשתלמויות

          שהוטלו עליהן על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט או שוחררו מהן ונמצאו

          זכאיות לתעודת גננת, ולאחר הערכה חיובית של הפיקוח הפדגוגי על עבודתן

          המעשית.

    (3) עובדות הוראה וחינוך שהן גננות בוגרות הקורס לגננות במזרח ירושלים - אם

          הן בעלות תעודת בגרות - לאחר שנבחנו בבחינות הגמר החיצוניות.

    (4) עובדות הוראה וחינוך שהן גננות בוגרות סמינר לגננות במסלול ב', החייבות

          להגיש עבודה בנושא פדגוגי, לאחר שנת עבודה בהוראה - בשנה הראשונה שלאחר

          סיום הסמינר.

    (5) עובדות הוראה וחינוך שהן גננות בוגרות המסלול לגיל הרך בשנה הראשונה

          שלאחר סיום המוסד להכשרת מורים וגננות ואשר ניגשו לכל בחינות הגמר

          הסמינריוניות לשם קבלת הסמכה, גם אם תוצאות הבחינות טרם נתקבלו.

    (6) עובדות הוראה וחינוך שהן גננות - אם עבדו מראשית שנת הלימודים תש"ח בגן-

          ילדים בישראל בפיקוח הזרמים (הזרם הכללי, זרם המזרחי וזרם העובדים) או

          בגני-ילדים של אגודת-ישראל או של כי"ח, והן ממשיכות לעבוד בגני-ילדים

          בישראל ברציפות.

          כלל זה חל גם על גננות שעבדו על חשבון ועדי המקום או הזרמים הנ"ל.

    (7) גננות לא-מוסמכות, בעלות ותק של 20 שנות עבודה ומעלה בהוראה, והמועסקות

          כגננות בגני-ילדים.

          תחולה: משנת הלימודים התשמ"ו. (23)

    (8) גננות מוסמכות מחו"ל שלמדו בסמינר מוכר בארצן במשך שנתיים לפחות אחרי גמר

          בית-ספר תיכון בארצן. (6)

 

 
אסמכתא :

 1    אמח"י פרק IV, עמ' 82-51.

‏ 6    אישור המחלקה לתנאי שירות מ - 15.3.83.

 23  חוזר מנכ"ל מו / 1, עמ' 11, סעיף 11.‏

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss