education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.29 קביעת דרגת שכר וותק
 
‏1.29.6 דרגות שכר שוות ערך
 
1.29.6.2 דרגות שכר מ"א של בוגרות מכללה מוכרת המלמדות תנ"ך, תושבע"פ  ומחשבת ישראל
 

 א. מורה לתנ"ך, לתושבע"פ ולמחשבת ישראל, בעלת תואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית

    לחינוך בארץ, אשר צברה 25 נקודות זכות לפי הקריטריונים המפורטים ב-ג(6-1)

    להלן, תהיה זכאית לדרגת שכר אקוויוולנטית לתואר שני.

 

ב. מורה למקצוע כלשהו, בעלת דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון (על-פי סעיף א3

    לחוזר מנהל אגף כא"ב מס' תשנ"א - 2, מיום 1.6.93) אשר צברה 25 נקודות לפי

    הקריטריון ב-ג6 להלן, תהיה זכאית לדרגת שכר אקוויוולנטית לתואר שני.(1) (2)

 

ג. קני-המידה לקביעת נקודות זכות

 

המסמכים הדרושים 

לאישור נקודות הזכות 

מספר נקודות

הזכות 

סוג הלימודים או הפרסומים


‎3 עותקים של כל מאמר 
לפני שיקול דעת
הוועדה - עד ‎10 נק'
בעד כל מאמר ולכל
היותר ‎20 נקודות
בסעיף זה
‎1. חיבור מאמר תורני שיוכר על-
    ידי הוועדה להערכת השכלה
    תורנית (להלן - "הוועדה")
    ונתפרסם בביטאון תורני מוכר
 
אישורים על השתתפות
מלאה ועל עמידה בבחינה

 
כל ‎16 ש"ש יעניקו
‎5 נקודות

 
‎2. לימוד במוסד אקדמי מוכר על-
    ידי המועצה להשכלה גבוהה
    בקורסים הניתנים במסגרת
    שמעבר ללימודי תואר ראשון
‎3 עותקים כל ספר
 
לפי שיקול דעת
הוועדה - עד ‎20 נק' לספר
‎3. חיבור ספר תורני שיצא לאור
    והוכר על-ידי הוועדה
‎3 עותקים כל ספר


 
לפי שיקול דעת
הוועדה - עד ‎3 נק'
לספר ולא יותר
מ - ‎9 נק'
‎4. עריכה מקצועית של ספר תורני
    שיצא לאור

 
אישור המועצה הדתית 
לפי שיקול דעת
הוועדה - עד ‎3 נק'
למאמר ולכל היותר
‎6 נק' בסעיף זה
 
‎5. חיבור מאמר בדידקטיקה של
    תנ"ך, תושבע"פ או מחשבת
    ישראל, שפורסם בביטאון שיוכר
    על-ידי הוועדה או בספר שיצא
    לאור
אישור מפורט על סיום כל
החובות ממרכז ההשתלמות
בחתימת המנהל והמפקח על
המוסד

‎25 נקודות
‎6. לימודים ו‎3- עבודות
    סמינריוניות ובחינה מסכמת,
    במרכז השתלמות במוסד
    להכשרת עובדי הוראה,
    שהוכר לצורך זה על-ידי
    משרד החינוך התרבות
    והספורט ולפי תכנית
    לימודים מיוחדת שאושרה על-
    ידי הגף להכשרת עובדי הוראה
    במשרד החינוך התרבות
    והספורט

     

 

 מספר השעות הלימוד יהיה לפי הפירוט שלהלן:

      1 בעלת תואר B.ED  או בעלת דרגת שכר אקדמית  אקוויוולנטית ל-B.A למקצוע מסוים

         ובעלת תעודת הוראה לחטיבת הביניים או רשיון הוראה להוראת אותו מקצוע,

         הממשיכה לדרגת שכר אקדמית M.A באותה התמחות, חייבת ב - 840 שעות לימוד.

 

     2 בעלת תואר B.ED  או בעלת דרגת שכר אקדמית אקוויוולנטית ל - B.A למקצוע אחד

         ובעלת תעודת הוראה או רשיון להוראת מקצוע אחר, הממשיכה את לימודיה לדרגת

         שכר אקדמית M.A במקצוע שאותו הוסמכה להורות, חייבת ב - 840 שעות לימוד,

         בתוספת 180 שעות לימודי השלמה במקצוע שהיא לומדת לדרגת שכר M.A (לדוגמא:

         בעלת B.ED במתמטיקה ובעלת הסמכה להוראת תושב"ע הלומדת ל - M.A  בתושב"ע

         חייבת השלמה של 180 שעות).

 

      3 בעלת תואר B.ED או בעלת דרגת שכר אקדמית אקוויוולנטית ל -B.A  למקצוע אחד

         ובעלת תעודת הוראה או רשיון הוראה להוראת מקצוע אחר, הממשיכה את לימודיה

         לדרגת שכר אקדמית M.A במקצוע שבו התמחתה ל-B.ED או לדרגת שכר B.A, חייבת

         ב840- שעות לימוד, בתוספת 360 שעות השלמה במקצוע שהיא לומדת לדרגת שכר

         M.A (לדוגמה: בעלת B.ED במתמטיקה ובעלת הסמכה להוראת תושב"ע הלומדת

         ל - M.A במתמטיקה חייבת בהשלמה של 360 שעות).

 

      4 בעלת תואר B.ED או בעלת דרגת שכר אקדמית אקוויוולנטית ל - M.A במקצוע אחד

         ובעלת תעודת הוראה או רשיון להוראת מקצוע אחר, הממשיכה את לימודיה לדרגת

         שכר אקדמית M.A במקצוע שלישי, חייבת ב - 840 שעות לימוד, בתוספת 720 שעות

         השלמה במקצוע שהיא לומדת לדרגת שכר M.A (לדוגמה: בעלת B.ED במתמטיקה

         ובעלת הסמכה להוראת גיאוגרפיה הלומדת ל - M.A בתושב"ע חייבת השלמה של 720

         שעות).

      תחולה:מ - 1.9.97.

 

      מורות שהחלו את לימודיהן לדרגת שכר אקוויוולנטית ל - M.A  לפני תאריך זה תהיינה

      זכאיות לקבל דרגת שכר M.A על פי ההוראות הישנות כפי שפורסמו בסיף 105

      לחוזר נד / 2. (3)

                 

 

ד. הגשת הבקשות והתחולה

    מורה הרואה את עצמה זכאית לשינוי דרגתה על-סמך הנאמר לעיל, תפנה למעסיקה בבקשה

    לקביעת דרגת שכרה.

 

    מורה המבקשת ניקוד בגין פרסומים, תפנה לגף כוח אדם בהוראה.

 

    עובדת הוראה המגישה מסמכים לאישור דרגת שכר אקדמית אקוויוולנטית תקפיד להמציא

    רק את הדרוש לאישור הדרגה, ולא תכלול אישורים על לימודים או על פרסומים עודפים,

    שניתן להגישם לאישור גמולי השתלמות.

     

    מסמכים שהוגשו לשם אישור דרגת שכר אקוויוולנטית יטופלו לצורך זה, וייערך חישוב

    הניקוד לפי הוראות אלה. נקודות עודפות לא תקנינה גמולי השתלמות (רגילים או גמול

    כפל תואר).

     

   המעסיק יעביר את הבקשה, בצירוף כל המסמכים, האישורים והפרסומים הרלוונטיים, לגף

   דירוג והסמכה באגף כוח-אדם בהוראה במשרד החינוך התרבות והספורט בירושלים. בקשות

   המתבססות על ג(5-1) לעיל תידונה בוועדה להערכת השכלה תורנית.

     

   גף דירוג והסמכה יודיע למעסיק מהי דרגת שכרה של המורה, והמעסיק ידווח על כך

   למורה.

   תחולה: מט"ו באלול התשנ"ג (1.9.93).

 

   סעיף זה מבטל את סעיף 104 בחוזר מד / 4, החל מט"ו באלול התשנ"ג (1.9.93).

 

 
אסמכתא :

  1 חוזר מנכ"ל נד / 2, עמ' 41, סעיף 105.

‏  2 חוזר מנכ"ל נז / 8, עמ' 26, סעיף 336.

‏  3 חוזר מנכ"ל נח / 1, עמ' 74, סעיף 46.‏  

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss