education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
3. מורה בבית הספר היסודי
 
‏‏3.12 מורה - יועץ
 
3.12.2 תקנון למתן רשיונות לייעוץ (1)
 

סעיף זה עודכן ב- 26.5.2002.

 

1. כללי

א .כל עובד הוראה המשמש יועץ במוסד חינוכי רשמי או מוכר שאינו רשמי חייב

    ברשיון מטעם משרד החינוך התרבות והספורט המקנה לו זכות לעבוד כיועץ   

   בבית ספר.

ב. מחלקות כוח אדם בהוראה במחוזות המטפלים בשיבוץ היועצים במוסדות החינוך

    הרשמיים יעשו מאמצים להעסיק רק בעלי רשיון קבוע לייעוץ. הוא הדין לגבי

    מנהלי בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים, המחויבים גם הם לנסות ולהעסיק רק

    בעלי רשיונות קבועים לייעוץ.

ג.  אם יתגלו קשיים באיוש המשרות בבעלי רשיון קבוע לייעוץ, ניתן להעסיק

    עובדי הוראה בעלי רשיון זמני לייעוץ. היועצים הבכירים במחוזות ידאגו

    לכך שבעלי רשיונות זמניים ישלימו את חובותיהם לקבלת רשיון קבוע לייעוץ

    בתקופה של 3-2 שנים לכל היותר.

 

2. החל בשנת הלימודים התשס"א יוענקו רשיונות קבועים לייעוץ לעובדי הוראה

    העומדים בכל התנאים המפורטים להלן:

      א. בעלי תואר אקדמאי שני לפחות בייעוץ חינוכי מטעם מוסד מוכר להשכלה

          גבוהה מהארץ או מחו"ל.

      ב. בעלי תעודת הוראה (כולל גננת) ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ

           או: בעלי תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת ממשרד החינוך בישראל

           או: בעלי רשיון הוראה קבוע שניתן על יד משרד החינוך בישראל

           או: בעלי תעודת הוראה או רשיון הוראה מחו"ל שהוכרו על ידי משרד

               החינוך בישראל, אשר השלימו גם את השכלתם העברית והגיעו להסכמה מלאה

               בארץ

      ג. מועסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים לשביעות רצון  

         הפיקוח.(2)

 

3. רשיונות זמניים לייעוץ יוענקו לעובדי הוראה העומדים בתנאים המפורטים להלן:

      א. תלמידים מן המניין לתואר שני לפחות בייעוץ חינוכי בשנה ב'במוסד מוכר

          להשכלה גבוהה בארץ

      ב. בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ, כמצויין בסעיף 2 ב' לעיל.

      ג. מועסקים כיועצים בפיקוח שפ"י לשביעות רצון הפיקוח.

          הערה: אפשר לאשר רשיונות זמניים לייעוץ לשלוש שנים לכל היותר. (2)

 

4. בתקופת מעבר שתסתיים בתום שנת הלימודים התשס"ד (31.8.2004) יוענקו

    רשיונות לייעוץ לעובדי הוראה העומדים בתנאים המפרטים להלן:

      א. רשיונות קבועים לייעוץ

      (1) לבעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בייעוץ חינוכי ממוסד מוכר להשכלה

            גבוהה בארץ או בחו"ל ולבעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ, כמצוין

            ב- 2 ב' לעיל.

       או

      (2) ליועצים בעלי תעודת הסמכה שסיימו את הכשרתם ללימודי תעודה

           בייעוץ במוסדות שקיבלו בעבר אישור לקיים לימודים אלה: מכללת

           בית ברל, מכללת ירושלים לבנות

       או

      (3) לבעלי תואר אקדמאי שני (M.A) בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית,

           או במדעי ההתנהגות או בחינוך מיוחד (3) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה

           בארץ או בחו"ל שהם בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ או רשיון

           הוראה קבוע ונוסף לכך סיימו בהצלחה קורסי הכשרה משלימה מתחום

           הייעוץ ואושרו על ידי שפ"י

       או

      (4) למעוסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים לשביעות רצון

            הפיקוח (2)

      ב. רשיונות זמניים לייעוץ

      (1) לבעלי תואר אקדמי בייעוץ או לתלמידים מן המניין בשנה ג' בהתמחות

           לתואר ראשון לייעוץ או לתלמיד שנה ב' לתואר שני בהתמחות לייעוץ

           במוסד להשכלה גבוהה בישראל שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או

           לבעלי תואר אקדמי בייעוץ ממוסד מוכר להשכלה גבוהה חו"ל שהוכר

           על ידי משרד החינוך בישראל

      (2) לבעלי הסמכה מלאה להוראה כמפורט בסעיף 2 ב' לעיל

      (3) לבעלי המלצה מהיועץ הבכיר להענקת הרשיון.

            הערה: רשיון זמני לייעוץ מוענק לשתי שנות העבודה הראשונות בייעוץ.

            בתום השנתיים יש לפנות בבקשה לקבלת רשיון קבוע בייעוץ לפי הכללים

            המופרטים לעיל. הרשיון הזמני ניתן להארכה לשנה שלישית(2).

 

5. הוראות נוהל וביצוע

א. עובד הוראה המבקש לקבל רשיון לייעוץ (זמני או קבוע) יגיש את בקשתו

    ב - 4 העתקים על גבי טופס מס' ח"ת 050.207 (בקשה להענקת רשיון לייעוץ).

ב. הטופס יוגש לגף דירוג והסמכה באגף כוח אדם בהוראה, בצירוף התעודות והמסכים

    הרלוונטיים, לאחר שהעובד ימלא את סעיף א בטופס ויחתים כנדרש את היועץ

    הבכיר בסעיף ב בטופס.

ג. הבקשה תיבדק על ידי גף דירוג והסמכה באגף כוח אדם בהוראה, ולזכאים

    יונפק רשיון זמני או קבוע - הכול לפי העניין.

ד. רשיון קבוע לייעוץ יישלח במקור ובשני העתקים אל עובד ההוראה לפי כתובתו

    הפרטית. עובד ההוראה ישמור את המקור לעצמו ויעביר העתק אחד למנהל בית

    הספר שהוא מועסק בו והעתק שני ליועץ הבכיר. העתק נוסף יועבר על ידי גף

          דירוג והסמכה למחלקת כוח אדם בהוראה בלשכת המחוז שעובד ההוראה שייך אליו.

ה. רשיון זמני לייעוץ יישלח לעובד ההוראה לפי כתובתו הפרטית, והעתק יישלח

    למנהל בית הספר, ליועץ הבכיר ולמחלקה לכוח אדם בלשכה המחוזית.

 הערה: במגזר החרדי ימלא המפקח של משרד החינוך התרבות והספורט את הפונקציות

 המוטלות על היועץ הבכיר.

 

 

 
אסמכתא :

1 חוזר מנכ"ל נח / 1, עמ' 69, סעיף 43.

2 חוזר מנכ"ל סא/ 1 (א), עמ' 43, סעיף 2- 8.3.

3 חוזר מנכ"ל סב/7 (א), עמ' 15, סעיף 8.3-3.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/07/2021  

עדכוני rss