education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.29 קביעת דרגת שכר וותק
 

 

 

הגדרות אלו תקפות בפרק זה בלבד

 

"דרגה" - דרגת שכר.

 

"מוסד מאושר להכשרת מורים וגננות" או "בית-מדרש לעובדי הוראה" - אחד ממוסדות

החינוך המאושרים על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.

 

"מוסד עברי מוכר להכשרת מורים מחו"ל" - בית-מדרש עברי למורים ולגננות בחו"ל

המוכר על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.

 

"מוסד חינוך על-יסודי" - מוסד חינוך שהוא המשך לבית-ספר יסודי (לרבות חטיבת-ביניים), וכן  

 בית-מדרש לעובדי הוראה.

 

"מורה" או "עובד הוראה" - כל מי שמועסק בהוראה, לרבות מדריך מקצועי, בפיקוח או

בניהול במוסדות חינוך מכל הסוגים.

 

"גננת" - כל מי שמועסקת כעובדת הוראה בגני-ילדים, למעט עוזרת לגננת.

 

"מנהל" או "מרַכֵּז" - עובד הוראה הממונה על ניהולו של בית-ספר מכל סוג שהוא.

 

"עבודה בהוראה או בחינוך" - עבודת בהוראה או בחינוך במוסד חינוך פורמלי.

 

"בחינות מילואים" - בחינות שהוטלו על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט על עובדי

הוראה לא-מוסמכים לשם קבלתה של תעודת מורה מוסמך (לבית-ספר יסודי) או תעודת גננת

מוסמכת.

 

"בחינות השלמה" - בחינות שהוטלו על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט על עובדי

הוראה לצורך קבלת רישיון הוראה/הדרכה קבוע (לחטיבות-הביניים ולבתי-הספר העל-

יסודיים).

 

"השכלה פדגוגית" - כל אחת מאלה:

1. תעודת הוראה מטעם מוסד מאושר להכשרת עובדי הוראה או ממוסד עברי מוכר להכשרת

    מורים מחו"ל.

 

2. עמידה בבחינות מילואים או בבחינות השלמה במקצועות הפדגוגיים שנקבעו על-ידי משרד

   החינוך התרבות והספורט.

3. תעודת הוראה תיכונית מבית-הספר לחינוך שליד מוסד מוכר להשכלה גבוהה. (2)

4. השכלה שוות ערך לנ"ל, שהוכרה על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.

 

"השכלה עברית" כל אחת מאלה:

1. תעודת בגרות ישראלית.

2. עמידה בבחינות מילואים במקצועות העבריים, שנקבעו על-ידי משרד החינוך התרבות

    והספורט.

3. סיום מוסד עברי מוכר למורים ולגננות מחו"ל.

4. השכלה שוות ערך לנ"ל, שהוכרה על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.

 

"מקצועות עבריים" - לשון עברית, הבעה עברית, ספרות עברית, תורה שבעל-פה, יהדות

 ותנ"ך.

 

"מקצועות כלליים" - היסטוריה, גאוגרפיה, טבע ומתמטיקה.

 

"מקצועות פדגוגיים" - פסיכולוגיה, פדגוגיה, תורת החינוך ותולדותיו, דידקטיקה

כללית ודידקטיקה מיוחדת, ולגבי גננת - תורת הגן ותורת הבריאות. (1), (3)

 

"מורה אקדמאי" או "גננת אקדמאית" או "מדריך מקצועי אקדמאי" - עובד הוראה ועובדת

חינוך הזכאים לאחת מדרגות השכר האקדמאיות לפי תקנון זה.

 

"מורה מוסמך" או "גננת מוסמכת" - עובד הוראה הזכאי לדרגת שכר של מורה מוסמך או

של גננת מוסמכת.

 

"מורה בלתי-מוסמך" או "גננת בלתי-מוסמכת" - עובד הוראה הזכאי לדרגת שכר של מורה

בלתי-מוסמך בשלביו השונים.

 

 

 
אסמכתא :

  1  אמח"י פרק IV, עמ' 82-51.

‏  2  תקנות למתן רישיונות הוראה והדרכה, נספח לחוזר מנכ"ל לה / 9.

‏  3  "בחינות מילואים למורים לא-מוסמכים בבתי-ספר יסודיים ולגננות לא-מוסמכות",

‏       מהדורה רביעית, תשל"ג - 1973.‏

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss