education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
7 עובדי הוראה בתפקיד ניהול
 
‏7.4 מנהל חטיבת-הביניים
 
7.4.3 הגדרת תפקידים (1)
 

1 העקרונות המנחים את תפקידי מנהל חטיבת-הביניים ואת חלוקת הסמכויות בין מנהל

   חטיבת-הביניים לבין המנהל בבית-הספר העל-יסודי השש-שנתי הם:

   א. שלֵמות המוסד העל-יסודי השש-שנתי.

    ב. החלוקה הפנימית של בית-הספר העל-יסודי השש-שנתי לשתי חטיבות - בגלל אופיין

       השונה (לחטיבת-הביניים אופי שונה מזה של החטיבה העליונה, לדוגמה: כיתות-אם

       הטרוגניות, מערכת הקבצה ברמות שונות, מסגרת של ייעוץ והכוון - ראה סעיף 4ד

       להלן).

   ג. אחריותו של המנהל אינה ניתנת לחלוקה.

   ד. מנהל חטיבת-הביניים פועל בכפיפות למנהל, ותחום פעולתו -  ביצוע מטרות

       הרפורמה בחטיבת-הביניים.

 

2 א. מנהל בית-הספר העל-יסודי השש-שנתי דואג לקיום פעולות חינוך והוראה בבית

       -הספר; הוא אחראי לכל הנעשה במוסד ומכריע בכל שאלה עקרונית המתעוררת בבית-

       הספר.

  ב. בשאלות הנוגעות לחטיבת-הביניים - על המנהל להתייעץ ולקיים שיתוף פעולה הדוק

      עם מנהל החטיבה.

 

3 א. בבית-הספר העל-יסודי השש-שנתי פועלת הנהלה. ההנהלה מורכבת ממנהל בית-הספר

       (יו"ר), מנהל חטיבת-הביניים וסגן המנהל.

    ב. ההנהלה מתכנסת לעתים מזומנות (רצוי אחת לשבוע או 10 ימים) לדיון בעניינים

       עקרוניים ובבעיות השוטפות של בית-הספר, על כל חטיבותיו.

   ג. במקרה של חילוקי דעות - מכריע המנהל. מנהל החטיבה רשאי לערער על החלטת

       המנהל, בידיעתו, כנהוג בחינוך העל-יסודי.

 

4 א. מנהל חטיבת-הביניים נבחר לתפקידו במכרז שמתפרסם על-ידי משרד החינוך התרבות

       והספורט.

   ב. מנהל חטיבת-הביניים כפוף למנהל בית-הספר.

   ג. מנהל חטיבת-הביניים הוא חבר בהנהלה של בית-הספר והוא אחראי לביצוע החלטות

       ההנהלה הנוגעות לחטיבת-הביניים.

   ד. מנהל חטיבת-הביניים מטפל בכל ענייני החינוך וההוראה בחטיבת-הביניים, בהתאם

       לעקרונות הרפורמה בחינוך.

       למנהל חטיבת-הביניים תפקידים ישירים בעיצוב החטיבה: העלאת רמת ההוראה

       וההישגים הלימודיים והחינוכיים וקידום תהליכי האינטגרציה החברתית.מכאן

       תפקידיו המיוחדים: ארגון פנימי של חטיבת-הביניים;  הרכבת כיתות-אם הטרוגניות

       ועיצובן; גיוון ואינדיווידואליזציה של תהליכי החינוך וההוראה; קביעת מערכת

       ההקבצה ושיעורי הבחירה;  הפעלה מתאימה של דרכי הייעוץ וההכוון;  ארגון חברת

       התלמידים והפעילות החברתית בחטיבה; מגע ישיר עם מורי החטיבה והדרכתם;  קיום

       ישיבות על נושאים פדגוגיים והערכת תלמידי החטיבה;  ועיצוב חלק ב' של יום

       הלימודים.

       בחטיבת-ביניים אשר צמודה לחטיבה עליונה חד-נתיבית, מוטל על מנהל חטיבת-

        הביניים תפקיד של עיצוב חטיבת-ביניים הטרוגנית ובלתי סלקטיבית מחד-גיסא,

       והכוון התלמידים לנתיבים ולמסלולים השונים, לאחר סיום כיתה ט', מאידך גיסא

   ה. מנהל חטיבת-הביניים משמש יו"ר הוועדה למעבר התלמידים מכיתה ט' לכיתה י'

       במקרים בעייתיים על מנהל חטיבת-הביניים להיוועץ במנהל בית-הספר.

 

5 א. ההנהלה האדמיניסטרטיבית והמשקית של בית-הספר השש-שנתי משותפת לחטיבת-הביניים

       ולחטיבה העליונה. במסגרת זאת אחראי מנהל חטיבת-הביניים לרשומות הפדגוגיות

       בחטיבת-הביניים וחותם על מסמכים הנוגעים לכך.

    ב. התכתובת עם משרד החינוך התרבות והספורט (ובכלל זה ענייני תקן ומצבה) תתנהל

       על-ידי מנהל בית-הספר, שישלח העתקים למנהל חטיבת-הביניים בעניינים הנוגעים

       לחטיבת-הביניים.

   ג. התכתובת של מנהל חטיבת-הביניים עם הורים ומורים ועם משרד החינוך התרבות

       והספורט (בענייני הרשומות הפדגוגיות הנוגעות לחטיבת-הביניים) תלווה בהעתקים

       למנהל בית-הספר.

   ד. מנהל חטיבת-הביניים יחתום על תעודות השליש, בנוסף על חתימת המחנך. המנהל

       ומנהל חטיבת-הביניים יחתמו על תעודות סיום השנה.

   ה. מנהל חטיבת-הביניים יהא שותף להכנת תקציב חטיבת-הביניים ולהזמנת הציוד הדרוש

       להפעלתה של החטיבה.

 

6 בחטיבת-ביניים צומחת, ימלא המנהל את תפקידי מנהל חטיבת-הביניים.

 

 

 
אסמכתא :

 1 חוזר מנכ"ל ל"ג / 6, עמ' 20, סעיף 118.

‏ ‏
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss