education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
‏1.25.3 חופשת מחלה
 
1.25.3.6 אישור לגרירת ימי מחלה בפועל מבעלות קודמת
 

אישור

(ימולא על - ידי הבעלות המעבירה)

 

 

1 (א) אנו ________________________________________________

 

   מורשים בשם הבעלות המעבירה _______________________________

 

   מאשרים בזאת, כי ________________________________________

                                      שם פרטי                                  שם משפחה

 

   שמעונו ________________________________________________

 

   בעל ת"ז מס' ______________ ונולדו ביום __________________

 

   להלן המורה) הועסק בבעלותנו

 

   (לציין את שם בית - הספר) ________________________________

 

   מיום ___________ עד יום ____________ למעט הפסקות של חל"ת.

 

   וצבר אצלנו ביום עזיבת העבודה ___________________ ימי מחלה

 

2 בהתאם להסכם בין המעסיקים לארגוני המורים זכאי המורה, לאחר שניצל את כל

   ימי המחלה במקום עבודתו הנוכחי, לקבל את תמורת ימי המחלה שנותרו לו במקום

   עבודתו הקודם.

 

  במקרה שהמורה עבד בכמה מקומות עבודה, יש לפנות תחילה למעביד האחרון,

  ואחר - כך לקודמו, וכן הלאה, עד למקום העבודה הראשון.

 

3 האישור הזה משמש הסכמה בלתי חוזרת להעביר למקום העבודה הנוכחי, לפי תביעתו

   את תמורת ימי המחלה, כפוף לקריטריונים שנקבעו לכך בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

 

4 הנני לאשר בזאת כי המורה הנ"ל לא קבל מאתנו פיצויי פיטורין בגין תקופת

   עבודה זו.

________________

     תאריך

 

אני מסכים לנ"ל

(חתימת המורה)_________________________________

 

התפוצה; העתק לבעלות המעבירה ____________________

 

העתק לבעלות המקבלת ___________________________

 

העתק למורה __________________________________

 

 

 
אסמכתא : חוזר מנכ"ל נד / 2, עמ' 46, סעיף 108.‏
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss