education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.29 קביעת דרגת שכר וותק
 
‏1.29.6 דרגות שכר שוות ערך
 
1.29.6.3 דרגות שכר שוות ערך למורים במקצועות ההכשרה במוסדות להכשרת עובדי הוראה
 

א. מבוא

    1. בעיקרון מתן דרגות שכר שוות ערך לדרגות אקדמיות למורים המלמדים במוסדות

         להכשרת עובדי הוראה נועד לאפשר להנהלות המוסדות להעסיק אמנים ומורים בעלי

         שיעור קומה בתחום עיסוקם, כאשר אין אפשרות פורמלית להשלים לימודים בארץ

         במוסדות אקדמיים מוכרים במקצועות שהם מלמדים. ניסיונם העשיר של מורים אלה

         מפצה על העדר דרגה אקדמית פורמלית במקצוע.

    2. הבקשות לקבעית דרגות שכר שוות ערך לתואר ראשון ו/או שני תוגשנה לוועדה

         לקביעת דרגות שכר שוות ערך שחבריה הם: נציג הגף להכשרת עו"ה (יו"ר), המפמ"ר

         להוראת המקצוע, מנהל הגף לדירוג ולהסכמה באגף כוח אדם בהוראה, נציג המחלקה

         לתנאי שירות, נציג תאי המכללות באיגוד המקצועי, מנהל ענף רוח אדם בגף

         להכשרת עובדי הוראה.

 

ב. עקרונות

   1. את הבקשות לקבעית דרגת שכר שהוזכרו לעיל יוכלו להגיש מורים העוסקים בהוראת

       המקצועות הבאים בלבד: מוסיקה, אמנות, תיטרון, קולנוע וטלוויזיה, מחול

       ומיומנויות החינוך הגופני.

   2. את הבקשות יוכלו להגיש מורים שהם בעלי תעודת בגרות או בעלי הסמכה להוראה

       ברובד כלשהו.

   3. מורה חסר השכלה פדגוגית יידרש להשלים את השכלתו הפדגוגית תוך תקופת הניסיון

       בעבודתו במכללה. קיימת אפשרות להשלים השכלה פדגוגית על ידי לימודים לתעודת

       הוראה במכללה (להוציא את המכללה שהוא מועסק בה) המקנים גם זכות לכפל תואר או

       על ידי לימודים להסמכה במסגרת מכון מופ"ת המקנים גם זכות לגמול ביניים. לא

       תינתן קביעות למי שלא השלים את השכלתו הפדגוגית.

 

ג. השיטה

    1. הדירוג של מורים הזכאים לדרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית הוא לפי שיטת

         נקודות מצטברות:

         1.1 לדרגת שכר שוות ערך לתואר ראשון יהיה זכאי מורה שצבר 30 נקודות.

         1.2 לדרגת שכר שוות ערך לתואר שני יהיה זכאי מורה שצבר 55 נקודות.

    2. מורה שקיבל גמול השתלמות בגין אחד מהקריטריונים ב - 4 להלן או בתת-סעיף ד'

         שלהלן והוועדה לקביעת דרגות שכר שוות ערך החליטה לאשר לו דרגת שכר שוות ערך

         לתואר ראשון או שני - מורה כזה יחלד לקבל את גמול ההשתלמות מתאריך אישור

         הדרגה החדשה.

    3. בעל תואר B.A. או B.Sc. במקצוע שהוא מלמד או B.Ed. עם התמחות במקצוע שהוא

         מלמד יזכה ב - 30 נקודות זכות.

     4.  להלן הניקוד עבור לימודים קודמים ופרסומים - כללי לכל המקצועות:

 

הקריטריון
מספר נקודות הזכות
המסמכים הדרושים
‎4.1 לימודים במוסד להכשרת עו"ה
     או במוסד מוכר להשכלה
     גבוהה בתחום כלשהו, או
    לימודים במוסד על-תיכוני
    שהוכר על ידי הוועדה בתחום
    המקצוע שהמורה מלמד
כל ‎16 ש"ש (לפחות)
בשנה נדונה תזכינה
ב - ‎3 נק' זכות. סך כל
נק' הזכות לסעיף זה
יעלה על ‎12 נק'
 
אישורים המעידים על
לימודים סדירים ועל
ציון "עובר"


 
‎4.2 חיבור מאמר מקצועי שפורסם
     בביטאון מקצועי שהוכר על
     ידי הוועדה
עד ‎3 נק' למאמר ולא
יותר מ - ‎10 נק' בסעיף
זה.
יש לצרף את המאמר

 
‎4.3 עריכת ספר מקצועי בתחום
     המקצוע
 
עד ‎5 נק' לפי שיקול
הוועדה, ולא יותר מ-
‎20 נק' בסעיף זה
יש לצרף את המאמר
‎4.5 פיתוח או קידום של שיטה או
     גישה ייחודית בתחום הוראת
     המקצוע
    בגין תעודת בגרות
 
‎3 נקודות לכל שיטה או
גישה ולא יותר מ - ‎9
נק' בסעיף זה, בתנאי
שהשיטה או הגישה לא
קיבלה ניקוד בסעיף אחר
‎3 עותקים המפרטים את
השיטה או את הגישה
 

 

    5. דרגת שכר שוות-ערך לתואר שני תוענק רק למי שצבר, בין השאר, 6 נקודות זכות

        לפחות ב - 4.2 ו/או ב - 4.3 ו/או ב - 4.4.

 

ד. קריטריונים ייחודיים לקביעת נקודות זכות

     1.להלן הקריטריונים הייחודיים לקביעת נקודות זכות למורים בתחום הוראת האמנות:

 

 

הקריטריון
מספר נקודות הזכות
המסמכים הדרושים
‎1.1 השתתפות בתערוכה שיש לה
     אוצר או ועדה אמנותית -
      א. תערוכה במוזיאון
     
     ב. השתתפות בתערוכה
        קבוצתית כנ"ל


 
עד ‎30 נק' לסעיף זה -
 
א. עד ‎10 נק' לתערוכה
    ולא יותר מ - ‎20 נק'
ב. עד ‎5 נק' לתערוכה
    ולא יותר מ - ‎10 נק'
 
אישור על קיום
התערוכה וקטלוג
הכולל את שם האוצר

 
האמנותי או חברי
הוועד, וכן תצלום של
היצירות שהופיעו
בתערוכה, בליווי
טופס הבקשה שבנספח
ב לחוזר זה
‎1.2 יצירה שנרכשה ו/או מוצגת
     דרך קבע על ידי מוזיאון
     מוכר

עד ‎10 נק' בסעיף זה,
בתנאי שלא ניתן ניקוד
עבור יצירה זו בסעיף
אחר
אישור המוזיאון +
אישור הרשות המציגה


‎1.3 יצירה אמנותית מונומנטלית
     המוצגת במקום ציבורי

עד ‎10 נק' ליצירה ולא
יותר מ - ‎20 נק'בסעיף
זה
תצלום של היצירה +
אישור הרשות המציגה

‎1.4 יצירה בתחום הצילום,
     העיצוב הגרפי, העיצוב
     הארכיטקטוני, עיצוב המוצר-
     א. שזכתה בתחרות ופורסמה
         או שהוצגה
     ב. שהופקה לאחר שהתקבלה
         על ידי גוף ציבורי (כרזה,
         בול, מוצר, צילום
         קולנוע וטלוויזיה)
עד ‎20 נק' בסעיף זה


א. עד ‎5 נק' ליצירה

ב. עד ‎10 נק' ליצירה

 תצלומים ואישורים

תצלומים ואישורים


 
‎1.5 עיצוב במה -
     א. להפקה גדולה בתיאטרון
         מקצועי
     ב. לפרוייקט בימתי בהיקף
         יישוב אזורי
      ג. להפקה קאמרית מקצועית
          או ניסיונית
עד ‎10 נק' בסעיף זה
א. עד ‎5 נק' להפקה

ב. עד ‎5 נק' להפקה

ג. עד ‎3 נק' להפקה
אישורים‎1.6 איור מקורי של ספר בהוצאת
     ספרים מוכרת
עד ‎10 נק' בסעיף זה.

יש לצרף את הספר

‎1.7 אלבום יצירות מקוריות
     שהוצא ע"י הוצאת ספרים
     מוכרת -
     יצירות אלה בסעיף אחר -
     א. אלבום ליחיד
     ב. אלבום קבוצתי
עד ‎10 נק' לסעיף זה,
בתנאי שלא ניתן ניקוד
עבור יצירה/

א. עד ‎10 נקודות
ב. עד ‎3 נקודות
יש לצרף את האלבוםיש לצרף את האלבום
יש לצרף את האלבום
‎1.8 זכייה בפרס או בתחרות
     שהוכרזו על ידי גוף ציבורי
     מקום ראשון עד שלישי - וכן
עד ‎3 נק' לפרס ולא
יותר מ - ‎10 נק' לסעיף
זה
יש לצרף אישורים
ותמונות

‎1.9 אוצר תערוכה


עד ‎3 נק' לאוצרות ולא
יותר מ - ‎10 נק'לסעיף
זה
יש לצרף קטלוג הכולל
מאמר מקצועי של האוצר

 

 

     2. הקריטריונים הייחודיים לקביעת דרגות שכר שוות ערך למורים בתחום הוראת המוסיקה:

 

 

הקריטריון
מספר נקודות הזכות
המסמכים הדרושים
‎2.1 רסיטל פומבי או הופעה
     סולנית עם אחד מגופי
    הביצוע המוכרים

עד ‎10 נק' להופעה, לפי
שיקול הוועדה, ולא
יותר מ - ‎20 נק'לסעיף
זה
תכנית וביקורת‎2.2 חיבור יצירה מוסיקלית כולל
     תזמורים ועיבודים -
     א. יצירה שזכתה לביצוע
         פומבי על ידי אחד מגופי
        הביצוע המוכרים
    ב. יצירה שלא זכתה לביצוע
        פומבי
 
 
 
א. עד ‎15 נק' ליצירה
    ולא יותר מ - ‎30
    נק' לסעיף זה
ב. עד ‎10 נק' ליצירה
    ולא יותר מ - ‎30
    נק' לסעיף זה

 
‎3 עותקים מכל יצירה
וביקורת

3 עותקים מכל יצירה
 
‎2.3 ניצוח על תזמורת ו/או על
     מקהלה שאושרה על ידי
     הפיקוח
‎10 נק' לכל סדרת
ניצוחים ולא יותר
מ - ‎30 נק' לסעיף זה


 

 

 

      

     3. להלן הקריטריונים הייחודיים לקביעת דרגות שכר שוות ערך למורים בתחום הוראת

         המיומנויות של החינוך הגופני:

 
 
הקריטריון
מספר נקודות הזכות
המסמכים הדרושים
לאישור נק' הזכות
‎3.1 כהונה בתפקיד של נבחרת
     לאומית


כל שנת עבודה כמאמן
נבחרת לאומית - נקודה
אחת, אך לא יותר
מ - ‎10 נק' לסעיף זה
אישור מטעם ההתאחדות
לספורט לאחר בדיקה
של רשות הספורט

‎3.2 שופט ספורט מוכר ברמה
     בינלאומית, בתנאי ששפט
     לפחות ‎3 משחקים בין
     נבחרות לאומיות בשנה
     שהוכרה לעניין קביעת
     הדרגה
כל שנה מוכרת - נקודה
אחת, אך לא יותר
מ - ‎5 נק' בסעיף זה


אישור מטעם
הבינלאומית, בדוק
ומאושר על ידי רשות
הספורט

‎3.3 ספורטאי בנבחרת לאומית
     מקהלה שאושרה על ידי
     הפיקוח
נק' אחת לשנה ולא יותר
מ - ‎10 נק' לסעיף זה

אישור בכתב
מההתאחדות/האיגוד
הנוגע בדבר
‎3.4 תכנון וביצוע של סדרת
     מופעי ראווה וניהולם
     בהצלחה (הכוונה למופעים
     שהכנתם נמשכת חודשים
     אחדים והכוללים מופעים
      מקוריים, כגון כנס "הפועל"
      או חג לאומי בחו"ל)
כל אירוע ‎5 נק', אך לא
יותר מ - ‎20 נק'
לסעיף זה

 
אישורים בכתב 

 

 

      4. להלן הקריטריונים הייחודיים לקביעת דרגות זכות למורים בתחום אמנות המחול:

 

הקריטריון
מספר נקודות הזכות
המסמכים הדרושים
לאישור נק' הזכות
‎4.1 הופעה סולנית באחד מגופי
     הביצוע המוכרים, במופע
     שהועלה בצורה סדירה


עד ‎5 נק' למופע, לפי
האורך, מס' המופעים,
חשיבות התכנית
ומורכבותה, ולא יותר
מ - ‎10 נק' לסעיף זה
תכנית וביקורת
‎4.2 חיבור יצירה כוריאוגרפית
     שזכתה לביצוע פומבי 
     על ידי  אחד מגופי
     הביצוע המוכרים
עד ‎10 נק' ליצירה, לפי
מס' המופעים, האופן
והמורכבות של היצירות
ולא יותר מ - ‎20 נק'
תכנית וביקורת


 
‎4.3 רקדן קבוע בלהקה
     מקצועית מוכרת

 
נק' אחת לכל שנה ולא
יותר מ - ‎10 נק'
לסעיף זה

 
תכנית וביקורת (ניתן
לקבל נק' בסעיף זה
ובסעיף ‎4.1 אם
הביצוע נעשה בלהקות
שונות/אחרות)
‎4.4 מנהל מקצועי של בית-ספר
     למחול או מנהל חזרות של
     להקה מקצועית מוכרת
נקודה אחת לכל שנה ולא
יותר מ - ‎10 נק'
לסעיף זה
אישורים

 

 

 

    5. להלן הקריטריונים הייחודיים לקביעת נקודות זכות למורים בתחום הדרמה, התיאטרון,

        הקולנוע והטלוויזיה:

 

 

המסמכים הדרושים
לאישור נק' הזכות
מספר נקודות הזכות
הקריטריון

אישוריםאישורים

אישורים

 
עד ‎20 נק' בסעיף זה:
א. עד ‎5 נק' להצגהב. עד ‎3 נק' להצגה

ג. עד ‎3 נק' להצגה
 
‎5.1 הופעה כשחקן -
      א. שחקן בתיאטרון רפרטוארי
          או מסחרי (הבימה,
          הקאמרי,ב"ש,חיפה, בית
         לסין) בתפקיד ראשי
      ב. שחקן בתיאטרון רפרטוארי
         בתפקיד משני
      ג. שחקן בסרט קולנוע או
         בדרמת טלוויזיה באחד
         התפקידים הראשיים

אישורים

אישורים

אישורים

אישורים

 
עד ‎20 נק' בסעיף זה:
א. עד ‎7 נק' להפקה

ב. עד ‎5 נק' להפקה

ג. עד ‎3 נק' להפקה

ד. עד ‎2 נק' להפקה

 
‎5.2 בימוי -
      א. במאי בתיאטרון מקצועי
           שביים הפקה גדולה
      ב. במאי בתיאטרון מקצועי
          שביים הפקה קאמרית
      ג. במאי בסרט קולנוע או
          בטלוויזיה
      ד. במאי הפקה במסגרת
          ניסיונית (כגון פסטיבל
          עכו, מרכז הפרינג')

אישורים

 
עד ‎20 נק' בסעיף זה
א. עד ‎15 נק' להפקהב. עד ‎10 נק' להפקה

 
‎5.3 ניהול אמנותי -
     א. ניהול אמנותי של
         תיאטרון רפרטוארי
         (לפחות קדנציה אחת - ‎4
         שנים
     ב. ניהול אמנותי של פסטיבל
        לתיאטרון במשך ‎3 עונות
        לפחות


אישורים

אישורים
 
עד ‎10 נק' בסעיף זה:

א. עד ‎5 נק' להפקה

ב. עד ‎3 נק' להפקה
 
‎5.4 עיצוב תפאורה/תאורה/
      תלבושות -
     א. להפקה בתיאטרון מקצועי
         בקולנוע, בטלוויזיה
     ב. להפקה קאמרית מקצועית
         או ניסיונית
יש לצרף את המחזה


 
עד ‎10 נק'למחזה או
לתסריט, לפי שיקול
הוועדה, ולא יותר
מ - ‎20 נק' לסעיף זה
‎5.5 כתיבה של מחזה או תסריט
      שהופק במסגרת מקצועית

 
אישורים
עד ‎5 נק' לעיבוד או
לתרגום מחזה, לפי
שיקול הוועדה, ולא
יותר מ - ‎10 נק'בסעיף
זה
‎5.6 עיבוד או תרגום מחזה שהופק
     בתיאטרון מקצועי, בקולנוע
     או בטלוויזיה


אישורים

 
עד ‎10 נק', לפי שיקול
הוועדה, ולא יותר
מ - ‎10 נק' בסעיף זה
‎5.7 הפקת פרוייקט בימתי בהיקף
      יישובי-אזורי
 

 

 

 
אסמכתא :

‏  1 חוזר מנכ"ל נז / 4, עמ' 26, סעיף 154.  

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss