education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר לבעלויות תשע"ו / 6
מינוי מנהלים בחטיבה העליונה
 
מבוא:
משרד החינוך הינו הגוף המופקד על חינוך ילדי ישראל, והאחראי על מערכת החינוך במדינת ישראל.

 

משרד החינוך הוא מעסיקם של עובדי ההוראה ובכללם המנהלים בבתי הספר הרשמיים ומשמש כרגולטור על מוסדות החינוך המפוקחים על ידו, ובמסגרת זו הוא בעל הסמכות לקבוע תנאים בהם חייבות בעלויות על מוסדות חינוך לעמוד כדי לקבל רשיון להפעלת בית ספר וכן בעל הסמכות לאכוף קיומם של תנאים אלה.

 

בעלות על מוסד חינוך שקבלה רישיון להפעלת מוסד חינוך ממשרד החינוך היא מעסיקתם של עובדי ההוראה ובכלל זה של המנהל באותו מוסד חינוך. משרד החינוך נדרש לוודא כחלק מתנאי הרישיון שנותן לבעלות על מוסד חינוך, כי במוסדות החינוך מועסקים עובדי ההוראה המקצועיים והמתאימים ביותר בתפקידים השונים בבתי הספר ובמיוחד אלה אשר מכהנים כמנהלים. משרד החינוך אמון על כך שמנהלי בתי הספר (ועובדי ההוראה בכלל) יהיו כשירים וראויים לתפקידם. בכך אף פועל משרד החינוך כדי ו להגן על שמה הטוב של מערכת החינוך ולשמור על אמון הציבור בה.


 

מקור נורמטיבי לעניין מעמדו של משרד החינוך בקביעת תנאי הסף של מנהלים

משרד החינוך, כאמור, משמש כמעסיק של עובדי ההוראה במוסדות הרשמיים וכרגולטור על כלל מערכת החינוך במדינה, על מוסדות החינוך המפוקחים על ידה.

 

סמכותו של משרד החינוך נובעת מהוראות חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הפיקוח), המפרט את התנאים למתן רישיון על ידי משרד החינוך לבתי הספר שבפיקוחו (כל בתי הספר שאינם רשמיים). אחד מתנאי הרישיון, המפורטים בסעיף 9 לחוק הפיקוח הוא עמידתו של משרד החינוך על כושרם וכשירותם של סגל החינוך בבית הספר, במשמע גם מנהל בית הספר.

 

יתירה מזו, תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג- 1953, מפרטות את תנאי ההכרה של שר החינוך במוסדות חינוך, שאינם בבעלות משרד החינוך. אחד מתנאי ההכרה המפורטים בסעיף 3 לתקנות מחייב כי השכלתם של המנהל וסגל המורים יהיה כשל סגל ההוראה במוסדות חינוך רשמיים.

 

סמכותו של המנהל הכללי של משרד החינוך ליתן הנחיות לבתי ספר שבפיקוחו של משרד החינוך, הוא מכוח חוק הפיקוח (סעיף 28) באמצעות חוזרי מנכ"ל המופנים לכלל מוסדות החינוך ובכלל זה לבתי הספר המופעלים על ידי בעלויות על מוסדות חינוך.

 

חוזר מנכ"ל למינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים מתעדכן מזמן לזמן. במסגרת חוזר זה מחייב משרד החינוך את המועמדים לניהול בבתי הספר העל יסודיים (שרובם המכריע מופעלים ומנוהלים ע"י בעלויות) באותם תנאי הסף הנדרשים ממועמדים לניהול חטיבות ביניים במשרד החינוך (שהם מוסדות רשמיים).

 

אף במסגרת המבוא לחוזר המנכ"ל מובהר כי תנאי הסף המתחייבים ממועמדים לניהול בית ספר רשמי חלים גם על מועמדים לניהול בית ספר על יסודי וכך נאמר: " הסעיף חל על בתי ספר רשמיים. עם זאת, ההוראות בסעיף זה, המפרטות את תנאי הסף הנדרשים ממועמדים לתפקידי ניהול בית ספר או מוסד חינוכי אחר חלות גם על מועמדים לתפקידי ניהול בבתי ספר על יסודיים ולתפקידי סגן מנהל, ובכללם בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים."

 

יש לציין, כי כל בעלות, המבקשת לקבל רישיון, מתחייבת במסגרת הבקשה לקבלת רישיון לבית ספר בחינוך מוכר שאינו רשמי בסעיף דרישות פדגוגיות "לעמוד בכל ההנחיות הפדגוגיות של משרד החינוך ולהפעיל ולקיים את המוסד לפי הכללים והנהלים שנקבעים ע"י משרד החינוך ובכלל זה לענין העסקת עובדי הוראה שיעמדו בדרישות החוק, התקנות וחוזרי המנכ"ל. לרבות כמפורט בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, בתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953 ובחוזרי המנהל הכללי של משרד החינוך."

 

אשר על כן, חייבת כל בעלות על מוסד חינוך מכוח הרישיון, שקבלה ממשרד החינוך, לנהל ולהפעיל את מוסד החינוך, למנות עובדי הוראה ובמיוחד מנהל לבית הספר בהתאם לתנאי הכשירות שנקבעו ע"י משרד החינוך, ובתיאום מלא עם משרד החינוך.

 

אין למנות מנהל על בית הספר, שלא על דעת משרד החינוך ובוודאי שלא בניגוד לעמדתו.

אוכלוסיית היעד
חוזר זה מופנה לכלל הבעלויות על בתי ספר על יסודיים- חטיבות עליונות (י'- יב' או ט'- יב'), המפוקחים ומתוקצבים ע"י משרד החינוך ואשר קבלו רישיון להפעלת בית הספר שבבעלותם ממשרד החינוך לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.

 

תנאי הסף למנהל בית ספר על יסודי
תנאי הסף למינוי מנהל בבית ספר על יסודי (מנהל שש שנתי או ארבע שנתי- ט' עד יב' או שלוש שנתי – י' עד יב' כאשר החטיבה העליונה עצמאית) נקבעים בחוזר מנכ"ל המתעדכן מזמן לזמו. חוזר המנכ"ל האחרון (תשע"ה/5(ב) מ-6 בינואר 2015 קובע את התנאים הבאים:

 

 א. למשרת ניהול בבית ספר על יסודי

 1. ניסיון בהוראה – ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

  הערה:
  למשרת ניהול בבית ספר על יסודי יוכל להגיש מועמדות גם מי שיש לו ניסיון בהוראה בפועל של 3 שנות לימודים מלאות לפחות, במקום 5 שנים כנדרש לעיל, ויש לו ניסיון ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהל צוות המונה לא פחות מ-30 עובדים, וכן שבמסגרת תפקידו כמנהל צבר ניסיון בהדרכה/בהנחיה/בהוראה של עובדים, ועבודתו הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש באותו מקום עבודה.

 2. השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

 3. ההשכלה הפדגוגית הנדרשת למשרת ניהול בבית ספר על-יסודי:
  רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים בחוזרי המנכ"ל.


  הערות:
  א) תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.
  ב) לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה, אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.


 4. הכשרה לניהול בית ספר – החל משנת הלימודים התשע"ד, למשרות שתאוישנה בשנת הלימודים התשע"ה ולמשרות שתאוישנה בשנים הבאות, נדרשת תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים כתנאי סף להשתתפות במכרזי ניהול בכל מוסדות החינוך.


  יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתכנית להכשרת מנהלים (להלן "התכנית"), אך החל ללמוד בתכנית ביולי של שנת הלימודים הקודמת למועד שבו מתפרסמות משרות הניהול, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה. לדוגמה, מי שהחל את לימודיו בחודש יולי 2014 (בשנה"ל התשע"ד) יוכל לגשת למשרות המתפרסמות במהלך התשע"ה ואשר תאוישנה בשנת הלימודים התשע"ו.


  עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את מלוא חובותיו (זכאותו) במסגרת התכנית יידרש לסיים את מלוא חובותיו עד לסיום התכנית. אם הוא לא יסיים את מלוא החובות עד למועד סיום התכנית, תבוטל בחירתו.


  יודגש כי האמור לעיל תקף אך ורק למכרזי ניהול שהתאריך האחרון להגשת מועמדות אליהם הוא בטרם הסתיימה התכנית. לפיכך הוראה זו לא תחול על מכרזי ניהול שיתפרסמו לאחר המועד של סיום התכנית.
  גם מסיימי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול ובארגון של מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים כתנאי סף למכרזי ניהול.


  הוראה זו תחול על מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך החל משנת הלימודים התשע"ב ואילך

  אלה החלופות לדרישה זו:

  השם "מינהל החינוך" מתייחס לכל התכניות לתואר שני בתחום זה. לתכניות אלה יש שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. להלן שמות המגמות/התכניות לתואר שני לפי המוסדות השונים להשכלה גבוהה (להלן "המגמות/התכניות במוסדות להשכלה גבוהה"):

   

  4.1 תעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתכנית החדשה של מכון "אבני ראשה"
  4.2 תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית-ספרית לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להלן "תכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)
  4.3

  לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל לבוגרים אשר החלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל המאוחר.

  השם "מינהל החינוך" מתייחס לכל התכניות לתואר שני בתחום זה. לתכניות אלה יש שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. להלן שמות המגמות/התכניות לתואר שני לפי המוסדות השונים להשכלה גבוהה (להלן "המגמות/התכניות במוסדות להשכלה גבוהה"):

   

  - באוניברסיטת בן-גוריון: מינהל, חברה ומדיניות החינוך
  - באוניברסיטת בר-אילן: מינהל החינוך
  - באוניברסיטת חיפה: ניהול מערכות חינוך
  - באוניברסיטה העברית בירושלים: מדיניות ומינהל בחינוך
  - באוניברסיטת תל-אביב: מינהל ומדיניות בחינוך
  - באוניברסיטה הפתוחה: מינהל, מדיניות, מנהיגות בחינוך
  - במכללת אורות ישראל,  מכללה אקדמית לחינוך: ניהול מערכות חינוך
  - במכללה האקדמית לחינוך אורנים: ניהול וארגון מערכות חינוך
  - באחווה, המכללה האקדמית לחינוך: מינהל מערכות חינוך
  - במכללה האקדמית בית-ברל: ניהול וארגון מערכות חינוך
  - במכללה האקדמית גורדון בחיפה: ניהול וארגון מערכות חינוך
  - במכללת ליפשיץ, המכללה האקדמית הדתית לחינוך: ניהול וארגון מערכות חינוך
  - בסמינר הקיבוצים: ניהול וארגון מערכות חינוך
  - במכללת אוהלו בקצרין: ארגון וניהול מערכות חינוך
  - במכללה ירושלים: ארגון וניהול מערכות חינוך
  - במרכז ללימודים אקדמיים: ניהול וארגון מערכות חינוך
  - במכללת סכנין: ארגון וניהול מערכות חינוך
  - במכללת חמדת דרום: ניהול וארגון מערכות חינוך


  הערה
  עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים לבתי ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:
  1) מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) ברציפות במשך 3 שנים לפחות, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה
  2) עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות, ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

  הכישורים הרצויים

  הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

  1. הכרת מאפייניו הייחודיים של בית הספר (כתוצאה מניסיון בהוראה בבית ספר זה או מהכרה בכל אופן אחר, ובכלל זה השתתפות בהשתלמויות בתחום מאפייניו של בית הספר)*

  2. יכולת הנהגה, הובלה והנחיה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה

  3. יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי בבניית תכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר

  4. יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה

  5. יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה ונעימה תוך מחויבות לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה שבאחריותו

  6. ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים

  7. ידיעת החוק והוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר

  8. יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם מוסדות ממשלתיים ועם רשויות ציבוריות

  9. כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

  10. כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי

  11. יכולת לבנות תכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס נתונים

  12. יכולת לבנות תכנית לימודים בית-ספרית על יסוד תכנית לימודים רשמית.


  הליך הבחירה (הכנת תיק מועמד):
  כל בעלות מקיימת הליך לבחירת מנהל מוסד החינוך בהתאם להוראות החלות עליה בענין זה. כך לדוגמא, על מועצות מקומיות ואזוריות חלות ההוראות הקבועות בצו מועצות מקומיות (קבלת עובדים לעבודה),תשל"ז-1977 ועל עיריות חלות תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם- 1979, הקובעות קיומו של מכרז וכינוסה של ועדת בוחנים, אשר מראיינת ומחליטה על המועמד המתאים ביותר. עם זאת, חובה על כל בעלות לבדוק היטב את עמידתו של כל מועמד, שהגיש את מועמדותו להליך הבחירה לתפקיד בתנאי הסף, כפי שקבעם משרד החינוך. האחריות לנושא זה מוטלת אך ורק על הבעלות המקיימת את ההליך ולא על אף נציג אחר בועדה.


  יתירה מזו, על הבעלות להכין תיק מועמד לכל מועמד, אשר עמד בתנאי הסף כאמור. בתיק זה יפורטו קורות החיים של המועמד בצירוף מלוא המסמכים, המעידים על עמידתו בתנאי הסף. בטרם יערך ראיון עם מועמד, יבדק תיק המועמד שהוכן לוועדה בפורום כלל הנציגים בועדה על מנת לוודא כי אכן המועמד, העומד להופיע בפני הועדה עומד בכל תנאי הסף, כפי שפורטו בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך.

   

  תפקידו ומעמדו של נציג משרד החינוך בוועדת המכרזים למינוי מנהל במוסד חינוך על יסודי, המפוקח ע"י משרד החינוך

  הואיל ואחד מתנאי הרישיון לבעלות על מוסד חינוך, כמפורט בחוק פיקוח על בתי ספר, הוא עמידתו של משרד החינוך על כושרם וכשירותם של אנשי סגל החינוך ובכלל זה מנהל בית הספר, הרי שנציג/ים  של משרד החינוך בוועדה לבחירת המנהל לבית הספר ישתתפו בראיון המועמדים השונים, שהוכח בפניהם, כי עמדו בתנאי הסף.

   

  לאחר שנקבע כי המועמד אכן עומד בתנאי הסף, תפקידם של נציגי משרד החינוך לבחון את מידת התאמתו של כל מועמד לתפקיד.

   

  בחירה במועמד המתאים ביותר תעשה ע"י נציגי הגופים השונים בועדה, ע"פ כללי הבחירה החלים באותה בעלות. עם זאת, אין לבחור במועמד, אשר נציג/י משרד החינוך מצאו כי אינו מתאים לתפקיד, בהיותם אנשי מקצוע האמונים על בחינת כושרו של המועמד לתפקיד. 


   

  בברכה,

  סוניה פרץ
  מנהלת אגף בכיר כח-אדם בהוראה

   
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016  

  עדכוני rss