education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים
 

בס"ד

 

הנחיות כלליות להגשת מענה לקול קורא לשנת 2022 – האגף לתרבות יהודית

 

האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך מודיעים בזאת על  פתיחת קול קורא להגשת בקשות תמיכה  לשנת התקציב 2022, באמצעות פורטל מרכבה.

לתמיכה טכנית במרכבה יש לפתוח פניה במרכבה או ליצור קשר בטלפון - 02-5012443

 

נושא התמיכה

מספר קול קורא

תקנה תקציבית

פרטי קשר מפקח

בנושא מבחני תמיכה

פרטי קשר לברורים

בנושא דוחות כספיים

מרכזים להעמקת החינוך היהודי

13914

69-01-08

מר אליעזר שחור

eliezersh@education.gov.il

גב'   ליאת בן עמי

liatbe@education.gov.il

 

 

מועד אחרון להגשת הבקשה  2/12/2021  כ"ח בכסלו התשפ"ב                                               

1.       את המבחנים המלאים ניתן למצוא באתר האגף לתרבות יהודית בכתובת https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Toranit

2.       בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא: https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. יובהר כי הגשת הבקשות לתמיכה לא תתאפשר בצורה ידנית, אלא רק באמצעות פורטל התמיכות הנ"ל. הגישה לפורטל התמיכות והגשת הבקשות תתאפשר רק באמצעות כרטיס חכם.

3.       הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל התמיכות במרכבה מחויבים  לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשה החתימה בגופים הנתמכים, ממשל זמין נערך לתת סיוע טלפוני שיידרש ע"י הגופים הנתמכים ככל שיזדקקו לכך באתר שכתובתו support@tehila.gov.il.

4.       על מנת שהבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף תהליך ההגשה לוודא כי התקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת מרכבה. יודגש כי גם אם מולאו כלל המסמכים הנדרשים ע"י הגוף מבקש התמיכה אך לא בוצע תהליך ההגשה הסופי, הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה. האחריות לכך שבקשת התמיכה תוגש במועד, באופן מלא ותקין חלה באופן בלעדי על מבקש התמיכה.

5.       בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. כמו כן, מודגש בזאת כי לא ניתן לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן.

6.       משרד החינוך מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2020 בהתאם להוראות  סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, על פי המבחנים לחלוקת תמיכות בנושאים שיפורטו להלן ובכפוף לאישור התקציב לשנת 2022. בשלב זה  אין וודאות כי ייקבע תקציב לנושא התמיכה, ואם כן,  מה יהיה שיעורו. 

כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורטים, מוזמן להגיש בקשה ליחידה.

תשומת הלב מופנית לכך שבהעדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2022 התקציב בתקנה הינו תקציב המשכי בניכוי התחייבויות לשנת 2021. בחלק מהתקנות לא קיימת בשלב זה  יתרה לחלוקה. חלוקת תמיכה ותשלום מקדמות  כפופים לאישור של ועדת חריגים במשרד האוצר,  והכל כאמור בהוראת החשב הכללי 1.2.0.6.

 

 

יש להקפיד הקפדה יתירה בבחירת מבחן התמיכה בגינו מוגשות הבקשות.

 

הרב איתיאל בר לוי

מנהל האגף לתרבות יהודית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/11/2022  

עדכוני rss