education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בתי ספר מדגימים לליבה החברתית - ערכית בראי התוכנית "מפתח הל"ב - לשעת חינוך"
 

"...אין חוכמת הלימוד כחוכמת המעשה... לימוד הוא עוד שלב בדרך לעשייה." 

 

בית ספר מדגים משתייך לאשכול  של כ-100 בתי-ספר אשר נבחרו על ידי המחוזות כמדגימים את יישום הליבה החברתית-ערכית בראי התוכנית "מפתח הל"ב-לשעת חינוך".

 

קהילת ביה"ס תקבל ליווי והדרכה, אחת לחודש מהמנחה המחוזית לחינוך לחיים בחברה או מדריכה מטעמה.

 

הקריטריונים על פיהם נבחרו בתיה"ס המדגימים:

  • קדימות בית ספרית - התחום החברתי ערכי מופיע בקדימות בית-ספרית.
  • תיאום ציפיות - מנהל ביה"ס מעוניין שבית-ספרו יהפוך לבי"ס מדגים וקיים פגישת תיאום ציפיות עם המנחה המחוזית.
  • הקצאת זמן - בית הספר מקצה זמן קבוע, אחת לחודש לצורך מפגש הדרכה פרטני/קבוצתי
  • השתתפות בקורס רכזים - הרכזת החברתית משתתפת בקורס התמקצעות ארצי.
  • השתתפות בצוות ניהול - הרכזת החברתית הינה חלק מהצוות הניהולי בביה"ס. 
  • השתתפות במפגשים - מנהלת ביה"ס והרכזת החברתית יגיעו ל- 3 מפגשים ארציים בשנה.
  • הפעלת שעת חינוך - בכל הכיתות מתקיימת שעת חינוך קבועה אחת לשבוע ע"י מחנכת הכיתה ובהתאם לליבה החברתית-ערכית ולעקרונותיה.
  • תהליך הערכה - ביה"ס יוערך על אופן יישום התכנית, במסגרת תהליך הערכה שתקיים המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי.  

מגמות מרכזיות בליווי ובפיתוח בתי-הספר המדגימים:

 

 

 הצגת המודלים של בתי-ספר מדגימים בשנת תשס"ח

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016